Kursplan

Kursplan: Examensarbete för högskoleexamen i Grafisk teknologi

Kurskod: GT1040
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-10-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa grundläggande kunskaper inom Grafisk Teknologi genom att utföra ett mindre projekt med klart formulerat mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och formulera problemställning för ett projekt
 • formulera mål för ett projekt
 • göra litteraturstudier och beskriva kunskapsläget
 • planera och genomföra ett mindra projekt
 • sammanställa arbetet i en skriftlig rapport
 • diskutera sina resultat relaterat till problemställningen
 • redovisa sina resultat vid muntlig presentation
 • opponera på annat examensarbete
 • visa förmåga att genomföra upppgifter inom given tidsram

Innehåll

Examensarbetet bygger på kunskaper förvärvade under utbildningen. Det kan utföras som ett akademiskt projekt inom högskolan eller som ett projekt i samarbete med ett externt företag eller organisation. Arbetet innebär att formulera mål för projektet, därefter följer arbete med litteraturstudier och att genomföra en studie, samt göra värdering av resultaten. Arbetet sammanställs i rapportform och försvaras vid ett seminarium.

Examinationsformer

Skriftlig rapport, muntlig presentation, opposition på en annan kursdeltagares examensarbete, deltagande vid andra studenters muntliga presentationer

Arbetsformer

Självständigt utfört projektarbete för en eller två studenter med handledning av lärare vid ämnet Grafisk Teknologi. Handledning av annan person utanför ämnet kan förekomma. Avstämning med kontaktpersonen och handledaren ska ske regelbundet och på studentens initiativ. Om två studenter utför examensarbetet ska det framgå i rapporten vad vardera studenten utfört så att individuell betygssättning kan ske.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 60 hp kurser inom Grafisk Teknologi inklusive kurserna Tryckta och digitala publikationer, 7,5 hp grundnivå 2 och Kommunikation och gruppdynamik, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Denna kurs kan inte ingå i kandidatexamen i Grafisk Teknologi eller Grafisk Design. Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning.

Summary in English

After completing the course, students shall be able to

 • identify and formulate problems with a project
 • formulate objectives for a project
 • conduct literature studies and generate knowledge
 • plan and complete a small-scale project
 • compile the work in a written report
 • discuss their findings related to the problem
 • present their results in an oral presentation
 • act as the opponent for another thesis
 • demonstrate the ability to complete an assignment within the given timeframe

Litteratur

Referenslitteratur