Kursplan

Kursplan: Grafisk design och profilering

Kurskod: GT1041
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • visa förståelse för den möjliga potentialen hos grafisk design för att förmedla budskap (1)
 • definiera och använda termer inom visuell kommunikation, grafisk design och profilering samt semiotik (2)
 • använda grundläggande teorier inom området som förklaringsmodell för visuella kommunikationsfenomen (3)
Färdighet och förmåga
 • genomföra research som ligger till grund för skapandet av en grafisk design eller redesign genom en iterativ designprocess (4)
 • skapa ändamålsenliga grafiska profilprogram och motivera val och prioriteringar (5)
 • kritiskt granska och utvärdera grafiska profilprogram utifrån deras sammanhang (6)
 • nyttja programvaran Adobe Illustrator i sitt design- och illustrationsarbete (7)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera kring den egna upplevelsen av och teorierna kring den kreativa processen (8)
 • identifiera etiska frågor rörande informationsdesign, bl.a. innefattandes dess inkluderande och exkluderande potential (9)

Innehåll

Kursen kretsar kring den grafiska designen som uttrycksmedel, och att utveckla studentens förmåga att behärska detta uttrycksmedel.

Kursens innehåll bottnar i att teoretiska kunskaper omsätts i praktiken och en större del av kursens examinationsmoment utgörs av just praktiska designuppgifter. Genom en iterativ designprocess tränas studenten i att skapa nya eller redesigna befintliga grafiska profiler och att utvärdera grafiska profiler baserade på bland annat tekniska krav, organisationens varumärke och dess identitet och image.

Genom att behärska teorier kring den kreativa processen, nyttja skissteknik och kunna skapa illustrationer och symboler i modern illustrationsprogramvara underlättas och genomförs designarbetet. Studenten reflekterar kring sin egen kreativa process och medvetandegör sitt förhållande till den (såsom de egna kvalitetskraven, källor till inspiration och förhållandet till kritik).

Kursen berör särskilt vikten av gedigen research – vilket också studenten får prova på – för att kartlägga målsättningen med den grafiska formgivningen. Därutöver behandlar kursen teorier och modeller inom kommunikation (bl.a. Shannon–Weavers kommunikationsmodell), kognition och perception (t.ex. gestaltlagarna) och semiotik. Metoder för att utvärdera och förbättra en grafisk formgivning berörs, vilka studenten även använder för att optimera sin design.

Terminologin inom området diskuteras och kontrasteras aktivt för att studenten ska kunna benämna sin egen arbetsprocess och design, och i förlängningen även självständigt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom området.

Examinationsformer

Kursen examineras genom

 • skriftlig salstentamen (1,5 hp)
 • inlämningsuppgifter (1 hp)
 • inlämningsuppgifter, obligatoriska seminarier och obligatoriska workshops (5 hp)
Betyg rapporteras som tre moment.

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, övningar samt obligatoriska seminarier och workshops.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Inlämningsuppgifter 1 hp, U,G.
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 5/A5 samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning. Vid betyget U på någon av prestationerna i kursen efter denna tidsperiod, hänvisas den studerande till nästa kurstillfälle.

Ersätter GT1029.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VRW
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 5/A5 samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se