Kursplan

Kursplan: Portfolio

Kurskod: GT1043
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-09-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • självständigt nyttja sina tidigare förvärvade kunskaper inom grafisk design och grafisk teknologi för att digitalt och analogt effektivt profilera sig själv, och skapa en personlig portfolio (1)
 • muntligt kritiskt diskutera andras personliga profil och portfolio utifrån målgrupp och syfte (2)
 • skriftligt och muntligt redogöra för och motivera sin personliga profil och portfolio utifrån avsedd målgrupp och syfte (3)
 • skapa material som tydligt kommunicerar studentens kompetenser och värderingar, både analogt och digitalt, vilket sker genom samverkan mellan effektiv grafisk formgivning, medvetet val av alster samt beskrivande och personliga texter. (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • reflektera över sitt förhållningssätt till professionalism och möjliga ansvar i det kommande yrkesutövandet (5)
 • identifiera sina begränsningar och sitt behov av ytterligare kunskaper och färdigheter samt identifiera lämpliga strategier för att tillgodogöra sig dessa. (6)

Innehåll

Denna kurs ger den studerande förutsättningar för att profilera sig själv i det kommande arbetslivet. Detta sker främst genom skapandet av en personlig portfolio och en gemensam utställning, samt genom återkommande reflektioner och diskussioner kring det kommande yrkesutövandet.

I kursen utforskar studenten aktivt sin egen yrkesprofil och vilka uttryckssätt som bäst återspeglar denna. Genom nyttjandet av tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter får studenten skapa sitt eget profilmaterial (här innefattande främst portfolio men även annat material som på olika sätt visar studentens yrkesprofil). Under kursens gång övas studenten i att muntligen och skriftligen presentera och motivera sitt profilmaterial och -innehåll på ett övertygande sätt, med målgrupp och syfte i särskild åtanke. Studenten får även muntligt kritiskt diskutera andras profilmaterial och -innehåll utifrån samma kriterier.

I parallella gemensamma reflektionssamtal får studenten dessutom aktivt reflektera över sitt eget förhållningssätt till professionalism och sitt möjliga ansvar i det kommande yrkesutövandet. Under diskussionerna identifierar studenten även sina begränsningar samt sitt behov av fortsatta kunskaper och färdigheter, och redogör samtidigt för vilka strategier hon eller han tänker använda för att i framtiden fortsätta utvecklas inom området.

Dessa reflektioner redovisas skriftligen.

Kursen avslutas med att studenten tillsammans med övriga kursdeltagare gemensamt planerar, marknadsför och genomför en avslutande examensutställning.

Examinationsformer

 • Visuell, muntlig och skriftlig presentation (6,5 hp)
 • Inlämningsuppgift och obligatoriskt seminarium (1 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier samt grupparbeten.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Inlämningsuppgift och obligatoriska seminarier, U–G.

Visuell, muntlig och skriftlig presentation U - VG.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Design och publicering av webbsidor 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Reklamprojekt 2, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning. Vid betyget U på någon av prestationerna i kursen efter denna tidsperiod, hänvisas den studerande till nästa kurstillfälle.

Ersätter GT1039.

Summary in English

Competence and skills

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • use knowledge and skills gained from previous courses in Graphic Design and Graphic Arts Technology to independently and effectively profile him  or herself digitally or by physical means, foremost through a portfolio.
 • critically and orally discuss the individual profile material and profile content of others with thought to the target audience and aim.
 • in writing and in speech present and argue for his or her profile material and profile content while keeping the target audience and aim in mind.
 • Develop material that clearly communicates his or her competencies and values, both analogically and digitally, which occurs with the combination of effective graphic design, conscious production choices, and descriptive and personal texts.

Judgement and approach

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • reflect upon his or her approach towards professionalism and possible responsibility in the future of the profession .
 • identify his or her limitations and need for further knowledge and skills, as well as identify suitable strategies to be used in order to gain such further knowledge and skills.

Litteratur

Referenslitteratur