Kursplan

Kursplan: Grafisk trycksaksproduktion II

Kurskod: GT2027
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-06-15.
Reviderad:
Reviderad 2011-09-05.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-09-05.
Nedlagd: 2016-03-21

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • planera och genomföra en trycksaksproduktion utifrån kundönskemål, angiven tidsram och budget.
 • genomföra trycksaksprojekt utifrån givna arbetsroller.
 • genomföra strukturerade kundmöten.
 • skapa trycksaker med komplex sammansättning och avancerade anpassnings- eller efterbehandlingskrav.
 • förstå vilka möjligheter cross-media ger vid kampanjplanering och vilka krav som då ställs.
 • skriva offertförfrågningar och utifrån erhållen offert korrigera trycksakens utförande för att effektivisera produktionen.
 • anpassa digitala filer utifrån de krav valt tryckeri ställer.

Innehåll

Kursen behandlar trycksaksplanering där kundönskemål, tidsplanering, distributionsaspekter och budget är i fokus. Arbetsrollerna som främst förekommer inom den grafiska branschen beskrivs och studenternas projektarbeten utgår från dessa roller. Avstämningar och presentationer gentemot kund sker kontinuerligt.

Kursen fokuserar på trycksaker som kräver unika och avancerade lösningar från designsteget till färdig produkt. Diskussioner förs också kring hur dessa trycksaker kan ingå i en cross-mediakampanj.

Kontakter med tryckerier ingår i kursen, vad gäller offertförfrågningar men även då trycksaker ska anpassas enligt tryckeriernas krav. Med utgångspunkt i detta anpassas digitala filer för tryck.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (3 hp) samt projektarbete och obligatoriska workshops (4,5 hp). Betyg rapporteras som två moment.

Arbetsformer

Huvudsakliga arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska workshops, projektarbeten, seminarier och redovisningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grafisk trycksaksproduktion 1, 7,5 hp, grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
 • Tryckteknik 1, 7,5 hp, grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
 • Grafisk design och profilering 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter GT2006 Trycksaksproduktion, 7,5 hp.

Summary in English

Litteratur

 • Mikael Eriksson, Joakim Lilliesköld. (2005) Handbok för mindre projekt. 1 uppl. Liber. (191 s). ISBN 9789147052707

Referenslitteratur