Kursplan

Kursplan: Trycksaksproduktion

Kurskod: GT2033
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2012-12-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-12-20.
Reviderad:
Reviderad 2014-06-25.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-06-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva grunderna i de vanligaste tryckmetoderna vad gäller tryckprocessen och pressuppbyggnad
 • redogöra för hur tryckkvalitet kan utvärderas subjektivt respektive med hjälp av mätinstrument
 • beskriva principerna för samt utbudet av och användningsområdena för olika efterbehandlingsmetoder
 • beskriva förutsättningarna för, och stegen i att etablera, en färgstyrd process

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • motivera och diskutera val av tryckmetod och efterbehandling baserat på trycksakens egenskaper, användningsområde och principiell budget genom att väga för- och nackdelar mot varandra

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • problematisera kring vilken miljöpåverkan grafisk produktion och grafiska prestationer kan ha, samt resonera kring olika perspektiv gällande beställarens, formgivarens, producentens och konsumentens ansvar i samband med detta.

Innehåll

Kursen diskuterar trycksaken som medium och behandlar i huvudsak press- och postpresstegen i en grafisk trycksaksproduktion i teori och praktiken.

I kursen läggs särskild fokus på de aspekter av tryckmediet som inte återfinns i digitala medier, främst genom olika typer av efterbehandlingar (bindningstyper, yteffekter, stansningar och falsningar), som därmed kan utgöra en konkurrensfördel. Även olika typer av tryckmetoder (både med och utan statisk tryckform) behandlas, liksom tryckpressarnas konfiguration och tryckresultat.

Dessa kunskaper ligger sedan till grund för att kunna motivera val och diskutera av tryck- och efterbehandlingsmetod för en trycksak baserat på dess egenskaper, användningsområde och principiell budget.

I kursen berörs även olika sätt att utvärdera det tryckta resultatet dels subjektiv (t.ex. visuell jämförelse mot förprovtryck under standardiserade betingelser), dels med hjälp av mätinstrument (främst spektrofotometer på kontroll- och mätfält).

I kursen berörs också principerna för hur en färgstyrd process etableras, och vilka förutsättningar som en sådan process kräver för att ge ett förutsägbart färgresultat genom stegen processkontroll, kalibrering, karaktärisering och profilering och senare konvertering. Dessa kunskaper omsätts i praktiken när den studerande i laboration får skapa egna ICC-profiler för utenheter.

Relationen objekt–ljustyp–betraktare lyfts fram och undersöks för att visa hur dessa påverkar den uppfattade kulören. Även färgrymden CIELAB behandlas, liksom olika sätt beskriva färgskillnader.

Kursen problematiserar också kring vilken miljöpåverkan den grafiska produktionen och trycksaker kan ha, och diskuterar olika perspektiv kring vilket ansvar respektive aktör (främst beställaren, formgivaren, producenten och konsumenten) har i samband med detta.

Examinationsformer

Kursen examineras genom

 • skriftlig salstentamen (3 hp: U, 3, 4, 5): mål 1–5
 • redovisning av mindre forskningsprojekt där opposition ingår (3 hp: U, G, VG): mål 3 och 5
 • aktivt deltagande vid obligatoriskt seminarium (1,5 hp: U, G): mål 6

Betyg rapporteras som tre moment.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer samt obligatoriska seminarier

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grafisk introduktion, 7,5 hp grundnivå 1 eller Grafisk introduktion och illustration, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Bildbehandling 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning. Vid betyget U på någon av prestationerna i kursen efter denna tidsperiod, hänvisas den studerande till nästa kurstillfälle.
Kursen ersätter Grafisk trycksaksproduktion 1 (GT2021).

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur