Kursplan

Kursplan: Vetenskapsmetodik i grafisk teknologi och grafisk design

Kurskod: GT2036
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • redogöra för och kritiskt granska innehållet i en aktuell vetenskaplig artikel.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • muntligt och skriftligt presentera vetenskaplig information för en publik med respektive utan tidigare specialkunskaper
 • formulera och kritiskt granska problemställningar
 • påvisa god informationskompetens genom att visa förmåga att söka, samla, värdera och kritisk tolka information i en given problemställning
 • diskutera vilken metod eller vilka metoder för datainsamling som är att föredra i det givna forskningssammanhanget genom att värdera för- och nackdelar
 • inhämta rådata samt bearbeta och presentera denna på ett för sammanhanget lämpligt sätt
 • kommentera och dra giltiga slutsatser utifrån presenterade resultat och metodik
 • kritiskt diskutera giltigheten hos forskningsresultat.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • göra forskningsetiska överväganden.

Innehåll

Kursen behandlar hur vetenskapliga studier struktureras, genomförs och presenteras. Genomgående i kursen tränas studenten i att utrycka sig med god akribi och följa föreskriven formalia, främst med den vetenskapliga rapporten som riktlinje.

Kursen inleder med att behandla vad som karaktäriserar en giltig problemställning och studenten tränas i att formulera och kritiskt granska problemställningar bl.a. med avseende på precision och forskningsbarhet.

Studenten tränas även i att formulera introduktionsavsnitt i vilken problemställningen sätts i ett större sammanhang främst genom att påvisa tidigare studier inom angränsande områden. I samband med litteratursökning diskuteras också skillnaden mellan primär- och sekundärkällor och svagheter och styrkor kring den vetenskapliga publiceringskedjan (främst med fokus på peer-review-processen). Studenten tränas i att söka, samla, värdera och kritisk tolka information.

Kursen behandlar även olika typer av datainsamlingsmetoder som är tillämpliga för forskning inom området grafisk teknologi och grafisk design, och i diskussioner värderas deras för- och nackdelar i det givna forskningssammanhanget (given problemställning, givna resurser med avseende på tid, ekonomi, urvalsstorlek etc.). Studenten ges också möjlighet att delvis praktiskt tillämpa dessa metoder i en egen datainsamling. Studenten ska i skriftliga metodavsnitt beskriva den valda metodiken.

Kursen behandlar också olika sätt att bearbeta, sammanfatta och redovisa data på, t.ex. statistisk data sammanfattas genom läges- och spridningsmått eller i tabeller och grafer, medan kvalitativa intervjuer kan sammanfattas genom funna teman o.s.v.

Utifrån presenterade resultat tränas studenten därefter att kommentera och diskutera resultaten genom att framhäva intressanta resultat, peka på trender, mönster eller avsaknad därav och relatera till tidigare studier och försöka förklara resultaten. Studenten tränas sedan att dra giltiga slutsatser utifrån detta och reflektera kring resultatens giltighet och ge förslag på fortsatta studier.

Förutom kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder berörs även urvalsmetoder, såsom obundet slumpmässigt urval och teoretiskt urval. Begrepp såsom teoretisk mättnad, begreppsram (teoretiskt ramverk), reliabilitet, validitet etc. förklaras och exemplifieras också.

Genom kritisk granskning och redovisning av innehållet hos vetenskapliga publikationer, får studenten, förutom orientering om aktuella forskningsfrågor inom området, lära sig att bl.a. kritiskt diskutera frågeställningar och resultatens giltighet och tillämpbarhet i andra sammanhang.

I seminarieform redovisas och diskuteras de olika rapportavsnitt som studenten författat. Studenterna ger även skriftlig återkoppling på varandras texter.

I kursen läggs särskild fokus på att utveckla studentens förmåga att göra etiska överväganden i ett forskningssammanhang.

Examinationsformer

 • Inlämningsuppgifter (5 hp)
 • Obligatoriska seminarier med aktivt deltagande (2,5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och självständigt arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Minst 30 högskolepoäng inom ämnet Grafisk teknologi, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter kursen Vetenskapsmetodik för grafisk teknologi och grafisk design 7,5 hp, GT2032.

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning. Vid betyget U på någon av prestationerna i kursen efter denna tidsperiod, hänvisas den studerande till nästa kurstillfälle.

Summary in English

Knowledge and understanding
Upon completion of the course, the student shall be able to:
 • present and critically discuss the information in a current scientific paper/article.

Competence and skills
Upon completion of the course, the student shall be able to:
 • present in both oral and written form scientific information to a specialist and non-specialist audience, respectively
 • formulate and critically discuss research questions
 • demonstrate a good level of information literacy by showing the ability to locate, identify, and critically evaluate information in a given research context
 • argue which method or methods are preferable in a given research context by balancing their pros and cons
 • collect raw data and process and present this in a convenient form
 • comment on and draw valid conclusions from presented data and research methodology
 • critically discuss the validity of scientific findings.
Judgement and approach
Upon completion of the course, the student shall be able to:
 • make reflections with an awareness and understanding of research ethics.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VNY
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Minst 30 högskolepoäng inom ämnet Grafisk teknologi, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se