Kursplan

Kursplan: Reklamprojekt 1

Kurskod: GT2044
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för och korrekt använda grundläggande terminologi inom marknadsföring och konceptutveckling
 • förklara fenomen inom marknadsföring med hjälp av grundläggande teorier inom kommunikation och marknadsföring samt kunna redogöra för dessa teorier

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • utforma och motivera en grundläggande kommunikationsplan och grafiskt marknadsföringsmaterial med utgångspunkt från given uppdragsbeskrivning och enkel research
 • skriftligen och muntligen presentera ett kampanjförslag för en publik utan specialkunskaper kring kampanjutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • föra fram olika etiska perspektiv kring reklamens effekt på samhället och det ansvar som olika aktörer har i samband med detta

Innehåll

Kurser kombinerar grundläggande marknadsföring med grafisk design och konceptutveckling både praktiskt och teoretiskt.

Kursen inleder med att introducera området marknadsföring och behandlar därefter områdets grundläggande terminologi, begrepp och teorier.

Bl.a. berörs marknadsföringens grundläggande P:n (pris, produkt, plats etc.) och deras innebörd, innebörden av grundläggande begrepp såsom positionering, segmentering, varumärke, USP, SWOT-analys etc. samt olika praktiska marknadsföringsstrategier (gerillamarknadsföring, word-of-mouth, viral marknadsföring etc.) och deras eventuella för- och nackdelar.

Därutöver behandlas olika teorier kring kommunikations- och marknadsföringssituationer, bl.a. Aida-modellen (och förädlade motsvarigheter av denna), Shannon–Weavers kommunikationsmodell, Maslows behovspyramid etc. Studenten använder sedan dessa teorier för att förklara presenterade fenomen/fall och undersöker i vilken utsträckning dessa modeller gäller som förklaring till fenomenet.

Förutom detta belyser kursen även olika typer av kanaler som finns att tillgå i ett marknadsföringssammanhang, och hur dessa kan kombineras och väljas beroende på budget, målgrupp, syfte etc., samt skillnaden mellan att marknadsföra tjänster och produkter och att rikta sig till konsumenter eller företag. Även principerna för kommunikationsplaner berörs, där grafisk design endast är ett möjligt kommunikationsmedel.

De teoretiska kunskaperna omsätts sedan till viss del praktiskt i de kursmoment som rör koncept- och kampanjutveckling. Här skapar studenten bl.a. grafiskt material (såsom annonser och produktdekorer) och kampanjidéer utifrån en given uppdragsbeskrivning (brief) och enkel research – med syfte att bl.a. skapa bättre förståelse för målgruppens situation och medievanor.

I samband med detta tränas studenten i att presentera och sälja in kampanjförslag/koncept både skriftligen och muntligen för en publik utan tidigare specialkunskaper. Bl.a. diskuteras användningen av mood boards, dummies och andra hjälpmedel för att visualisera en idé, samt olika perspektiv på pitchprocessen i sig.

Kursen avslutas med seminariediskussioner kring reklamens effekt på och roll i samhället och det ansvar som olika aktörer (beställare, konsumenter och formgivare) har i samband med detta. Exempel på möjliga diskussionsämnen är skillnaden mellan information, propaganda och reklam; hur reklam kan tänkas påverka bilden av t.ex. kön och skönhet; om reklam väcker ett behov som egentligen inte finns; reklamens roll för ekonomin; om den grafiska formgivaren ska ses som budbärare eller medaktör etc. Studenten ska i ett skriftlig reflektionsprotokoll efter diskussionerna problematisera kring någon aspekt av relationen reklam–samhälle och aktörernas ansvar.

Användningen av korrekt terminologi och förståelse för begreppsapparaten inom området löper som en röd tråd genom kursen och möjliggör för studenten att söka ytterligare kunskaper inom området på egen hand. Genom att kunna definiera termer och begrepp möjliggörs även för studenten att föra en dialog också med personer utan specialkunskaper inom området.

Examinationsformer

 • Skriftlig salstentamen (2,5 hp): mål 1 och 2
 • Inlämningsuppgifter och presentationer (4 hp): mål 2, 3 och 4
 • Individuell skriftlig inlämning (1 hp): mål 5

Arbetsformer

Föreläsningar, workshops, seminarier

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Individuell skriftlig inlämning: U-G.
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grafisk design och profilering 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Typografi och layout 1, 7,5 hp grundnivå 1

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning. Vid betyget U på någon av prestationerna i kursen efter denna tidsperiod, hänvisas den studerande till nästa kurstillfälle.

Ersätter GT2039.

Summary in English

Knowledge and understanding

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • define and correctly use fundamental terminology used within marketing and concept development
 • explain phenomena within a marketing context using fundamental theories from communication and marketing and describe these theories

Competence and skills

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • design and justify a basic communication plan and visual marketing materials based upon a given brief and basic research
 • in speech and in writing present a campaign-concept proposal to a non-specialist audience

Judgement and approach

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • present different ethical perspectives on the possible effects of advertising on society and the responsibilities of clients, consumers and designers in relation to this

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VNW
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Grafisk design och profilering 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Typografi och layout 1, 7,5 hp grundnivå 1

Ansök

Ansök på Antagning.se