Kursplan

Kursplan: Avancerad bildbehandling

Kurskod: GT2046
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • definiera, jämföra och korrekt använda termer inom området
 • bedöma potentiella svårigheter i ett givet retuschuppdrag

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • som bildleverantör planera och genomföra ett avancerat bildbehandlingsarbete
 • som kund ge tydliga och välmotiverade instruktioner och återkoppling vid bildbeställning
 • urskilja och lösa kvalitetsbrister i en digitalt retuscherad bild
 • efterlikna och utföra en bildbehandling utifrån en given bildreferens
 • variera bildbehandling beroende på bildkategori

Innehåll

Kursen fokuserar på att med hjälp av praktiska övningar och inlämningsuppgifter (individuellt och i grupp) möjliggöra för studenten att utifrån tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter inom fotografering och grundläggande bildbehandling ytterligare utveckla avancerade färdigheter i bildbehandling genom Photoshop.

Den studerande får lära sig de tekniska krav som i arbetslivet ställs på retusch av hög kvalitet.
Kursens arbetssätt simulerar branschens arbetsflöde och lägger stor vikt på ansvaret, planeringen, kvalitén, kreativa processen, återkopplingen och kommunikationen mellan kund och retuschör.

Kursen behandlar även:

 • bildbehandling beroende på bildkategori (exempelvis skapande av avståndskontraster i naturbilder och restaurering av skadade bilder)
 • avancerade maskningstekniker och justeringsverktyg
 • anpassning av bilder för olika media, i huvudsak med olika ICC-profiler och format i åtanke
 • produktionsanpassade gränssnitt i Adobe Photoshop med hjälp av Adobe Configurator

I samband med inlämningsuppgifterna betonas vikten av att förhålla sig till given uppdragsbeskrivning (där det framgår vilka krav som ställs på bildbehandlingen), vikten av att förhålla sig till givna tidsramar samt till den återkoppling som fås.

Studenten får i en inlämningsuppgift visa på att hen kan rädda en bild som blivit bildbehandlad av en oerfaren retuschör.

Under en praktisk examination ska studenten utifrån en obehandlad bild efterlikna en given bildbehandlad referens.

Examinationsformer

• Individuella inlämningsuppgifter med redovisningar (4 hp) – mål 1, 3, 4, 5, 6 och 7
• Skriftligt prov (1 hp) – mål 1 och 2
• Praktisk examination (2,5 hp) – mål 5, 6 och 7

Arbetsformer

Övningar, föreläsningar, seminarier, workshops och gruppdiskussioner

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Skriftligt prov U, G.
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Bildbehandling 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning. Vid betyget U på någon av prestationerna i kursen efter denna tidsperiod, hänvisas den studerande till nästa kurstillfälle.

Ersätter GT2042.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur