Kursplan

Kursplan: Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi

Kurskod: GT2047
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2015-10-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa kunskap och förståelse gällande: forskningsstrategi, datainsamlings- och analysmetoder samt relevant forskning inom ämnesområdet Grafisk Teknologi. (1)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kursen ska den studerande kunna

 • identifiera, formulera och argumentera för en problemställning för ett tjänsteinriktat eller akademiskt projekt inom ämnesområdet (2)
 • planera och genomföra litteraturstudier kopplat till framtagen problemställning (3)
 • planera och genomföra en vetenskapligt grundad studie, genom att välja genomförandestrategi, datainsamlings- och analysmetod, med utgångspunkt från en problemställning (4)
 • redovisa sina resultat vid muntlig presentation och i skriftlig rapport enligt accepterade vetenskapliga principer (5)
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom given tidsram. (6)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kursen ska den studerande kunna
 • kritiskt granska och värdera det egna genomförda arbetet och kunna ge exempel på metodologiska alternativ som möjligen skulle kunnat förbättra genomförandet (7)
 • värdera och ge konstruktiv kritik på ett uppsatsarbete. (8)

  Innehåll

  Examensarbetet är det avslutande tillfället för studenten att tillämpa grundläggande kunskaper och ytterligare fördjupa sig inom ämnesområdet Grafisk Teknologi genom att utföra ett arbete av utvecklings- eller utrednings-karaktär. All högskoleutbildning vilar på vetenskapligt grund – och syftet med examensarbetet är att studenten ska tränas i att planera, genomföra och presentera ett arbete med ett innehåll som är allsidigt, sakligt och väl underbyggt. Det innebär bland annat att alla tolkningar och slutsatser ska vara underbyggda med tydliga hänvisningar till litteratur och till eget resultatet.


  Examensarbetet är ett självständigt arbete, men kan med fördel utföras i grupper om två studenter, gärna i samarbete med ett företag eller en organisation. Arbetet inleds med att formulera mål för projektet och ta fram en projektplan. Därefter följer arbetet med att genom bl.a. litteraturstudier beskriva bakgrund, samla in data t.ex. genom experiment eller intervjuer, och avslutningsvis genomföra en detaljerad analys och värdering av resultatet. Arbetet sammanställs i rapportform.


  Handledning under examensarbetet sköts gemensamt av företaget (när så är tillämpligt) och lärare vid högskolan genom regelbundna träffar. Vid handledningstillfällen ges studenterna möjlighet att diskutera olika sätt att avgränsa och beskriva problem, välja teoretiska utgångspunkter, metoder och olika datainsamlingstekniker. Under kursen tränas kursdeltagarna att tänka i modeller, att göra medvetna och explicita förenklingar, att samla in och analysera relevant information. Examinator följer samtidigt upp arbetet.


  Om två studenter utför examensarbetet ska det framgå i rapporten vad vardera studenten utfört så att individuell betygssättning kan ske.
  För att avsluta kursen ska studenten dels presentera det egna arbetet inför övriga kursdeltagare, dels opponera på ett annat arbete.

  Examinationsformer

  Examinationen består av projektplan (1 hp), skriftlig rapport, muntlig redovisning, aktiv opposition på ett annat examensarbete samt deltagande vid övriga ordinarie redovisningar (14 hp).

  Arbetsformer

  Föreläsningar, handledning, samt obligatoriska presentationer och seminarier.

  Betyg

  Som betygsskala används U, 3, 4, 5
  Projektplan U-G.

  Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Vetenskapsmetodik i grafisk teknologi och grafisk design, 7,5 hp, Grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper
  • Minst 150 högskolepoäng i programmet Grafisk design - kandidatprogram avklarade varav minst 60 högskolepoäng i Grafisk teknologi eller motsvarande kunskaper

  Övrigt

  Vid varje kurstillfälle anges en sista ordinarie inlämningstid. Vid senare inlämning kan bara betyg 3 erhållas.

  Kursplanen ersätter GT2031.

  Summary in English

  Learning outcomes

  Upon completion of the course, the student shall be able to
  • demonstrate knowledge and understanding regarding: research strategy, methods for collecting and analysing data, and relevant research in Graphic Technology
  • identify, formulate and argue for a research project in Graphic Technology and carry out a literature search within the framework of such a project
  • be responsible for the practical and/or theoretical implementation of such projects
  • formulate a written report of an individual project according to accepted scientific principles
  • orally present and defend his/her project in front of a critical audience
  • determine the relevance of his/her results by conducting a thorough analysis
  • assess his/her chosen approach
  • actively oppose on other projects
  • demonstrate an ability to carry out a given task within an allocated time frame. 

  Litteratur

  Referenslitteratur