Kursplan

Kursplan: Historiedidaktik I

Kurskod: HI1008
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-11-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-11-25.
Reviderad:
Reviderad 2014-08-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-08-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande:

  • visa kunskap om historieämnets utveckling och ställning i skola och i samhället
  • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på historieämnets kurs och ämnesplaner
  • ge uttryck för en grundläggande historieteoretisk, metodisk och didaktisk medvetenhet och kunna tillämpa dessa insikter
  • tillämpa grundläggande källkritiska metoder som en grund för att förstå och själv kunna ta fram historiska kunskaper
  • identifiera olika historiska förklaringstyper och perspektiv
  • författa en begränsad mikrohistorisk uppsats baserad på primärt källmaterial
  • granska och diskutera andras forskningsuppgifter baserade på primärt källmaterial

Innehåll

Kursen innehåller en elementär orientering i historiedidaktik, historisk teoribildning och forskningsmetodik. Skilda historiesyner och metoder behandlas och används för att granska skolans läroplaner, läromedel och andra texter. Likaså diskuteras människors, samhällens och skolans användning av historia. I kursen ingår också att individuellt författa en begränsad mikrohistorisk uppsats baserad på primärt källmaterial.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande (totalt 5-6 seminarier) och en ventilering vid ett mindre uppsatsseminarium där en egen mikrohistorisk uppsats granskas av en medstudent, och där det också ingår att granska en annan medstudents arbete. I samband med och efter ventileringen bedöms det enskilda uppsatsarbetet utifrån de mål och kriterier som satts upp för detta av den examinerande läraren.

Arbetsformer


Kursinnehållet bearbetas genom eget studium av litteraturen. Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och uppsatsventilering. Uppsatsen skrivs individuellt under viss handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 6c samt Hi A

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4G
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6c samt Hi A

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se