Kursplan

Kursplan: Historia II med didaktisk inriktning (15 hp)

Kurskod: HI1013
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Målet med kursen är att den studerande fördjupar sina kunskaper inom fälten den globala ekonomins historia och historiedidaktik.

Delkurser

1.
Den globala ekonomins historia,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om den globala ekonomins historia
  • analysera och diskutera problemområden och frågor om den globala ekonomins historia såväl muntligt som skriftligt
  • jämföra olika teoretiska utgångspunkter ifråga om den globala ekonomins historia

2.
Historiedidaktik II,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad förståelse för, jämföra och diskutera historiedidaktiska perspektiv och teoribildningar såväl muntligt som skriftligt
  • kritiskt granska och värdera läromedel för skolämnet historia i relation till grundskolans kursplan
  • visa insikter i hur lärare kan omsätta ett akademiskt ämnesinnehåll till ett undervisningsstoff i skolundervisningen utifrån frågor om historieämnets syfte och innehåll
  • visa kunskaper om bedömning inom historieundervisning utifrån grundskolans styrdokument
  • visa kunskaper om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas som resurs i historieundervisningen

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Den globala ekonomins historia,  7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar olika historiska perspektiv på vår tids ekonomiska globalisering. Den internationella handelns utveckling, betydelse och samhälleliga konsekvenser från forntid till idag studeras utifrån olika teoretiska synsätt.

2.
Historiedidaktik II,  7,5 högskolepoäng

Delkursen fördjupar teoretiska grunder i historiedidaktik. De didaktiska studierna inriktas bland annat på strategier för hur ett akademiskt ämnesinnehåll kan transformeras till ett undervisningsinnehåll för grundskolans senare år. I delkursen studeras även relationen mellan lärares undervisning i historia, bedömning, betygssättning och användning av informations- och kommunikationsteknik i historieundervisningen.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, författande av en promemoria på dk.1 och genom en skriftlig examinationsuppgift på dk. 2.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och i obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänt på hela kursen krävs väl godkänt på båda delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Historia I med didaktisk inriktning 30 hp varav minst 22,5 hp godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

För studerande på ämneslärarutbildningen ingår 2-3 fältdagar vid en grundskola.

Får inte ingå i examen samtidigt som HI1010 och HI1012.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V49
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Historia I med didaktisk inriktning 30 hp varav minst 22,5 hp godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se