Kursplan

Kursplan: Historia II

Kurskod: HI1014
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-11.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Målet med kursen är att den studerande fördjupar sina kunskaper om den globala ekonomins historia och miljöhistoria. Den studerandes insikter i teori, metod och olika sätt att framställa historisk kunskap fördjupas genom bland annat skrivandet av en vetenskaplig uppsats.

Delkurser

1.
Den globala ekonomins historia,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om den globala ekonomins historia
 • analysera och diskutera problemområden och frågor om den globala ekonomins historia såväl muntligt som skriftligt
 • jämföra olika teoretiska utgångspunkter ifråga om den globala ekonomins historia

2.
Miljöhistoria i en global tid,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och redogöra för huvuddrag i natursyner från äldsta tid till idag, och i det sammanhanget också kontextualisera dagens miljö- och klimatdebatt in i ett historiskt sammanhang
 • diskutera och redogöra för viktigare modeller och teorier för människans samspel med naturmiljön, inom delfält såsom demografisk utveckling, tekniska innovationssystem, kulturspridning och energibalanser
 • diskutera och redogöra för viktigare klimat- och miljöanalytiska metoder, och vilken roll de har spelat för både förståelse av och debatt kring miljöhistoriska frågor

3.
Historievetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad förståelse för historisk teori och metod
 • redovisa viss kännedom om arkivbildning
 • formulera för vetenskapssamhället relevanta historievetenskapliga problemställningar
 • visa förmåga att tillämpa källkritiska och kunskapssökande färdigheter

4.
Uppsats,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • formulera vetenskapliga problem på en grundläggande nivå
 • tillämpa de formella krav som krävs för en vetenskaplig framställning
 • uttrycka sig vetenskapligt och språkligt korrekt
 • färdigställa en vetenskaplig uppsats av begränsad omfattning
 • försvara och argumentera för egna slutsatser
 • granska och diskutera medstuderandes vetenskapliga arbeten

Innehåll

Kursen innehåller fyra delkurser.

Delkurser

1.
Den globala ekonomins historia,  7,5 högskolepoäng

Kursen behandlar olika historiska perspektiv på vår tids ekonomiska globalisering. Den internationella handelns utveckling, betydelse och samhälleliga konsekvenser från forntid till idag studeras utifrån olika teoretiska synsätt.

2.
Miljöhistoria i en global tid,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas miljöhistoria med fokus på samspelet mellan människor och natur. Centralt i delkursen är hur miljöhistoriska perspektiv kan anläggas på samhällets historiska utveckling från förmodern tid till dagens industrialiserade och globaliserade värld. Miljöhistoriens roll i samhället skärskådas liksom frågan om vi genom det förflutna kan hämta lärdomar om hur vi ska agera hållbart i framtiden.

3.
Historievetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas historisk teori och metod. Den innehåller även käll- och metodmässigt varierade övningar samt skrivandet av en promemoria där den egna förmågan att formulera ett problem övas.

4.
Uppsats,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller, förutom självständigt uppsatsskrivande, handledning, enskilt eller i grupp. Det självständiga arbetet innebär att den studerande ska planera och genomföra en historisk forskningsuppgift och redovisa den.

Examinationsformer

Examination sker genom författandet av en promemoria (delkurs. 1), muntliga presentationer och skriftliga examinationsuppgifter (delkurs. 2 och 3) samt en vetenskaplig uppsats (delkurs 4). Uppsatsen behandlas vid ett seminarium där arbetet granskas av en medstuderande. För att godkännas ska den studerande dessutom på ett tillfredsställande sätt granska en medstuderandes arbete.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och i obligatoriska seminarier. Uppsatsen i delkurs 4 skrivs individuellt under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng: i dessa ska delkurs 4 ingå.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Historia I 30 hp varav minst 22,5 hp godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Får ej ingå i examen samtidigt som Historia II med didaktisk inriktning.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3Z
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Historia I 30 hp varav minst 22,5 hp godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:25

Ansök

Ansök på Antagning.se