Kursplan

Kursplan: Historia II med didaktisk inriktning

Kurskod: HI1015
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Hälsa och samhälle 2013-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-11.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Målet med kursen är att den studerande fördjupar sina kunskaper om den globala ekonomins historia och historiedidaktik. Den studerandes insikter i teori, metod och olika sätt att framställa historisk kunskap fördjupas genom bland annat skrivandet av en vetenskaplig uppsats.

Delkurser

1.
Den globala ekonomins historia,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om den globala ekonomins historia
 • analysera och diskutera problemområden och frågor om den globala ekonomins historia såväl muntligt som skriftligt
 • jämföra olika teoretiska utgångspunkter ifråga om den globala ekonomins historia

2.
Historiedidaktik II,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad förståelse för, jämföra och diskutera historiedidaktiska perspektiv och teoribildningar såväl muntligt som skriftligt
 • kritiskt granska och värdera läromedel för skolämnet historia i relation till ämneskurser och ämnesplaner
 • visa insikter i hur lärare kan omsätta ett akademiskt ämnesinnehåll till ett undervisningsstoff i skolundervisningen utifrån frågor om historieämnets syfte och innehåll
 • visa kunskaper om bedömning inom historieundervisning utifrån gällande styrdokument
 • visa kunskaper om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas som resurs i historieundervisningen

3.
Historievetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad förståelse för historisk teori och metod
 • redovisa viss kännedom om arkivbildning
 • formulera för vetenskapssamhället relevanta historievetenskapliga problemställningar
 • visa förmåga att tillämpa källkritiska och kunskapssökande färdigheter

4.
Uppsats,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • formulera vetenskapliga problem på en grundläggande nivå
 • tillämpa de formella krav som krävs för en vetenskaplig framställning
 • uttrycka sig vetenskapligt och språkligt korrekt
 • färdigställa en vetenskaplig uppsats av begränsad omfattning
 • försvara och argumentera för egna slutsatser
 • granska och diskutera medstuderandes vetenskapliga arbeten

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Den globala ekonomins historia,  7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar olika historiska perspektiv på vår tids ekonomiska globalisering. Den internationella handelns utveckling, betydelse och samhälleliga konsekvenser från forntid till idag studeras utifrån olika teoretiska synsätt.

2.
Historiedidaktik II,  7,5 högskolepoäng

Delkursen fördjupar teoretiska grunder i historiedidaktik. De didaktiska studierna inriktas bland annat på strategier för hur ett akademiskt ämnesinnehåll kan transformeras till ett undervisningsinnehåll för grundskolans senare år och gymnasieskolan. I delkursen studeras även relationen mellan lärares undervisning i historia, bedömning, betygssättning och användningen av informations- och kommunikationsteknik i historieundervisningen.

3.
Historievetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas historisk teori och metod. Den innehåller även käll- och metodmässigt varierade övningar samt skrivandet av en promemoria där den egna förmågan att formulera ett problem övas.

4.
Uppsats,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller, förutom självständigt uppsatsskrivande, handledning, enskilt eller i grupp. Det självständiga arbetet innebär att den studerande ska planera och genomföra en historisk forskningsuppgift och redovisa den.

Examinationsformer

Examination sker genom författande av en promemoria (delkurs.1), muntliga presentationer och skriftliga examinationsuppgifter (delkurs. 2 och 3) samt en vetenskaplig uppsats (delkurs.4). Uppsatsen behandlas vid ett seminarium där arbetet granskas av en medstuderande. För att godkännas ska den studerande dessutom på ett tillfredsställande sätt granska en medstuderandes arbete.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och i obligatoriska seminarier. Uppsatsen i delkurs 4 skrivs individuellt under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänt på hela kursen krävs väl godkänt på minst 22,5 högskolepoäng: i dessa ska delkurs 4 ingå.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Historia I med didaktisk inriktning 30 hp varav minst 22,5 hp godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Får ej ingå i examen samtidigt som Historia II.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V42
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Historia I med didaktisk inriktning 30 hp varav minst 22,5 hp godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:25

Ansök

Ansök på Antagning.se