Kursplan

Kursplan: Historia I med didaktisk inriktning

Kurskod: HI1017
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-07-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-07-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Den studerande ska under kursen utveckla kunskaper om grundläggande vetenskapliga, didaktiska och metodologiska frågor och överväganden inom historieämnet. Vidare utvecklar den studerande kunskaper om huvuddragen och utvecklingslinjerna i Sveriges, Nordens och världens historia, från forntid till nutid.

Delkurser

1.
Historiedidaktik I,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap och medvetenhet om grundläggande historievetenskapliga, didaktiska och metodiska frågeställningar och tillämpa dessa insikter på ett mikrohistoriskt arbete
 • identifiera olika historiska förklaringstyper och perspektiv
 • tillämpa grundläggande källkritisk metod som en grund för att förstå hur historisk kunskap byggs upp
 • diskutera skolelevers möten med och konsumtion av historia, så kallat historiebruk, i och utanför skolan
 • författa en begränsad mikrohistorisk uppsats baserad på primärt källmaterial, exempelvis hämtat ur traditionella arkiv eller elektroniskt källmaterial
 • granska och diskutera andra medstudenters mikrohistoriska uppsatser

2.
Svensk och nordisk historia,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om historiska sammanhang med beaktande av ekonomiska, sociala, politiska och kulturella förändringar
 • visa förmåga att välja historiskt stoff och förklaringar för att analytiskt kunna presentera historia
 • redogöra för och förklara förändringsprocesser och utvecklingslinjer i den svenska och nordiska historien

3.
Global historia I. Från tidiga civilisationer till ca 1700,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och förklara huvuddragen i olika utvecklingslinjer samt visa insikt i avgörande förändringsprocesser i världshistorien fram till ca 1700
 • välja historiskt stoff ur vetenskaplig eller annan, motsvarande, litteratur för att sedan kunna analysera och tolka olika samhällen i historien

4.
Global historia II. Från ca 1700 till nutid,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och förklara utvecklingslinjer rörande centrala förändringsprocesser i världshistorien efter 1700
 • identifiera och diskutera världsomspännande socioekonomiska, politisk-ideologiska och globala utvecklingslinjer från ca 1700 till nutid genom att jämföra olika historievetenskapliga perspektiv som bland annat idealistiska, materialistiska, biologiska eller genusperspektiv
 • identifiera skilda historievetenskapliga perspektiv i läromedel

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Historiedidaktik I,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en elementär introduktion till historiedidaktik, historisk teoribildning och forskningsmetodik. Skilda historiesyner och bland annat källkritisk metod behandlas och används för att granska olika texter, skolans läroplaner och läromedel. Likaså diskuteras människors, samhällens och skolans användning av historia. I delkursen ingår också individuellt författande av en begränsad mikrohistorisk uppsats baserad på primärt källmaterial.

2.
Svensk och nordisk historia,  7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar några centrala förändringsprocesser i Sveriges och Nordens politiska, sociala, kulturella och ekonomiska historia under de senaste tusen åren.

3.
Global historia I. Från tidiga civilisationer till ca 1700,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en genomgång av de långa utvecklingslinjerna och avgörande förändringsprocesserna i världshistorien till ca 1700. Tonvikt läggs vid framväxten av och möten mellan olika kulturer. Särskilt utrymme ägnas Västeuropas historiska framväxt, utveckling och särart, samt förklaringar till hur den europeiska globala dominansen började utvecklas.

4.
Global historia II. Från ca 1700 till nutid,  7,5 högskolepoäng

Delkursen problematiserar de omvälvande och snabba förändringar vår värld genomgått under de senaste tre seklerna från 1700-talet med dess stora revolutioner och industriella genombrott till dagens konflikter. Stor vikt läggs vid hur förhållandena mellan de industrialiserade länderna och det som tidigare betraktades som “den tredje världen“ har utvecklats via en epok av västerländsk dominans till dagens globala situation. Vidare betonas den historiska bakgrunden till Europas samtida drag av politisk och kulturell splittring och starka integrationssträvanden.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande och ventilering av en mikrohistorisk uppsats och granskning av medstudents uppsats vid ett seminarium på delkurs 1. Delkurs 2 examineras i form av en skriftlig tentamen och delkurs 3 i form av en processkrivning och delkurs 4 i form av en salstentamen.

Arbetsformer

Underviningen sker i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier, seminarieövningar och uppsatsventileringar. Uppsatsen i delkurs 1 skrivs individuellt med begränsad handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För delkurs 1-4 ges betygen U-VG. För betyget Väl godkänd på delkurs 1 krävs betyget Väl godkänd på den mikrohistoriska uppsatsen. För att erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng av kursens totala 30 högskolepoäng.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6c/A6c och Historia A/ Historia 1b / 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart, max två dagar.

Ersätter HI1007.

Summary in English


The aim of the course is that the student develops knowledge about basic scientific, didactic and methodological questions and deliberations in the field of history. Further, knowledge concerning main characteristics and developments over time, from pre-history to the present, is given.

Litteratur

Referenslitteratur