Kursplan

Kursplan: Historia I

Kurskod: HI1019
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-12-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Den studerande ska under kursen utveckla kunskaper om grundläggande vetenskapliga, didaktiska och metodologiska frågor och överväganden inom historieämnet. Vidare utvecklar den studerande kunskaper om huvuddragen och utvecklingslinjerna i Sveriges, Nordens och världens historia, från forntid till nutid.

Delkurser

1.
Introduktion till historievetenskapen,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskap om historievetenskapliga, didaktiska och metodologiska frågeställningar och tillämpa dessa insikter på ett mikrohistoriskt arbete
 • identifiera olika historiska förklaringstyper och perspektiv
 • tillämpa grundläggande källkritisk metod som en grund för att förstå hur historisk kunskap byggs upp
 • författa en begränsad mikrohistorisk uppsats baserad på primärt källmaterial
 • granska och diskutera andra medstudenters mikrohistoriska uppsatser.

2.
Svensk och nordisk historia,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om historiska sammanhang med beaktande av ekonomiska, sociala, politiska och kulturella förändringar
 • visa förmåga att välja historiskt stoff och förklaringar för att analytiskt kunna presentera historia
 • redogöra för och förklara förändringsprocesser och utvecklingslinjer i den svenska och nordiska historien.

3.
Världshistoria I. Från fornhistoria till ca år 1500,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och förklara huvuddragen i människans tidigaste historia
 • redovisa hur dagens kunskap om människans tidigaste historia förändras i samspel med teknisk och vetenskaplig utveckling
 • redogöra för, jämföra och förklara huvuddragen i utvecklingar av stora statsbildningar i Europa, Afrika, Asien och Amerika
 • välja ut och historiskt kontextualisera enstaka kulturarvsobjekt från de tidigaste civilisationerna.

4.
Världshistoria II. Globalhistoria från ca år 1000 till nutid,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och förklara förändringsprocesser med globala konsekvenser i världshistorien från år 1000 och framåt
 • identifiera tidsperioder och områden centrala för en förståelse av globaliseringens historia
 • författa en begränsad akademisk text med globalhistorisk inriktning
 • reflektera över relationen mellan dåtidens globaliseringsprocesser och dagens globala samhälle.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Introduktion till historievetenskapen,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en elementär introduktion till historiedidaktik, historisk teoribildning och forskningsmetodik. Skilda historiesyner och bland annat källkritisk metod behandlas och används för att granska olika texter, skolans läroplaner och läromedel. Likaså diskuteras människors, samhällens och skolans användning av historia. I delkursen ingår också individuellt författande av en begränsad mikrohistorisk uppsats baserad på primärt källmaterial.

2.
Svensk och nordisk historia,  7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar några centrala förändringsprocesser i Sverige och Nordens politiska, sociala, kulturella och ekonomiska historia under de senaste tusen åren.

3.
Världshistoria I. Från fornhistoria till ca år 1500,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en genomgång av de långa utvecklingslinjerna och avgörande förändringsprocesserna i människans tidigaste historia som jägare/samlare och jordbrukare, och de tidigaste statsbildningarnas/civilisationernas historia till ca. år 1000 (i Europa/Afrika/Asien) och år 1500 (Amerika). Tonvikt läggs vid att ge studenten redskap att orientera sig i den senaste forskningen kring människans fornhistoria samt förmåga att kontextualisera och jämföra inslag från de tidigaste statsbildningarna.

4.
Världshistoria II. Globalhistoria från ca år 1000 till nutid,  7,5 högskolepoäng

Delkursen fokuserar på förändringsprocesser med globala konsekvenser från perioden år 1000 och framåt. Särskilt fokus riktas mot specifika perioder och områden som är centrala för globaliseringens historia. Bland annat långväga euroasiatiska kontakter, de maritima handelsvägarna och den iberiska expansionen, den västeuropeiska kolonialiseringen, dess förutsättningar och effekter. Stor vikt läggs vid det globala sammanhanget, hur olika processer hänger samman och påverkar varandra.

Examinationsformer

Examination sker genom ventilering av en mikrohistorisk uppsats och granskning av medstuderandes uppsats vid ett seminarium på delkurs 1. Delkurs 2 examineras i form av en skriftlig hemtentamen och delkurs 3 i form av en kombination av PM och skriftlig hemtentamen. I delkurs 4 består examinationen av en PM. Ytterligare utgör ett aktivt seminariedeltagande, samt bidrag i form av olika kortare skriftliga och muntliga reflektioner och redovisningar, obligatoriska moment på alla delkurser.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och skriftliga reflektioner. Uppsatsen i delkurs 1 och PM i delkurs 3 och 4 skrivs individuellt med begränsad handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Betygsrapportering:
Moment 1A: Varför och hur ska man studera historia? - 1,5 hp (U-G)
Moment 1B: Mikrohistorisk uppsats - 6 hp (U-VG)
Moment 2: Svensk och nordisk historia - 7,5 hp (U-VG)
Moment 3: Världshistoria I. Från fornhistoria till ca år 1500 - 7,5 hp (U-VG)
Moment 4: Världshistoria II. Globalhistoria från ca år 1000 till nutid - 7,5 hp (U-VG)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen kan ej ingå i examen samtidigt som HI1001, HI1007 och HI1008.
Ersätter HI1016.

Summary in English

The aim of the course is that the student develops knowledge about basic scientific, didactical and methodological questions and deliberations in the field of history. The student further develops his/her knowledge about the main characteristics of, and developments in, the history of Sweden, the Nordic countries and the world from prehistoric times to the present day.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3E
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:30

Ansök

Ansök på Antagning.se