Kursplan

Kursplan: Historia III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod: HI2008
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2014-11-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-11-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om kulturstudier med historisk inriktning och utbildningshistoria. I den avslutande delkursen skriver den studerande ett självständigt vetenskapligt arbete och utvecklar färdigheter vad gäller detta.

Delkurser

1.
Modernitet och kultur ca 1800-2000,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om, diskutera och jämföra olika teoretiska eller andra utgångspunkter i fråga om studiet av samspelet kultur, samhälle och samhällsförändringar
 • diskutera och analysera frågor rörande föränderliga normer, värderingar och identitet
 • diskutera och analysera ungdomars roll och aktivitet i fråga om deltagande i och formande av kulturella form- och stiluttryck.

2.
Utbildningshistoria,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa insikter om och förmåga till kritisk analys av huvuddragen i det utbildningshistoriska forskningsfältet
 • diskutera och analysera något eller några valbara arbeten inom forskningsfältet
 • visa grundläggande insikter om forskningsetiska aspekter på skolhistorisk forskning.

3.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasiet,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område omfattande forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov inom historieämnet
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån såväl vetenskapsteoretiska som historiedidaktiska perspektiv
 • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en relevant utbildningsvetenskaplig eller historiedidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydligt konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser:

Delkurser

1.
Modernitet och kultur ca 1800-2000,  7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar frågor rörande samspelet mellan kultur, i synnerhet populärkultur, och samhällsförändringar under industrialisering och modernisering under perioden ca 1800-2000. Kulturens roll och funktion vad gäller till exempel norm- och värderingsförändringar samt formandet av identitet behandlas. Kursen fokuserar särskilt på ungdomars och ungdomsgruppers konsumtion av samt aktiva deltagande i formandet av olika kulturella uttrycksformer och subkulturer.

2.
Utbildningshistoria,  7,5 högskolepoäng

Delkursen introducerar det utbildningshistoriska forskningsfältet och låter därutöver studenten fördjupa sig genom läsning av någon valbar litteratur inom området.

3.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasiet,  15 högskolepoäng

Med utgångspunkt i en historiedidaktiskt relevant problemställning, med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomförs en litteraturstudie där tidigare forskningsresultat undersöks med hjälp av lämpliga metoder. Genom undersökningen identifierar den studerande ett kunskapsbehov inom det historiedidaktiska ämnesområdet. Denna litteraturstudie kan ligga till grund för det andra examensarbetet. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför vid ett ventileringsseminarium en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga presentationer och skriftliga examinationsuppgifter (dk. 1 och 2). Den avslutande delkursen (dk. 3) examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Examensarbetet kan också redovisas som vetenskaplig uppsats (med tillhörande ventileringsseminarium och opposition av medstuderandes examensarbete) i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, samt obligatorisk handledning, individuellt eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänt på hela kursen krävs väl godkänt på minst 22, 5 högskolepoäng av kursens totala 30 högskolepoäng.

Betygsrapportering:
Moment 1: Modernitet och kultur ca 1800-2000 - 7,5 hp
Moment 2: Utbildningshistoria - 7,5 hp
Moment 3: Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasiet - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Historia II med didaktisk inriktning, 30 hp, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 hp, Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The aim of the course is for students to develop their knowledge and understanding of the academic fields of cultural studies with a historical approach and the history of education. In the final part of the course, the student writes a scientific paper demonstrating an ability to analyze relevant scholarly works.

1. Modernity and Culture 1800-2000

After completion of this module, students should be able to:

 • discuss, compare and demonstrate knowledge and understanding of different theoretical and other points of departure in the study of the interaction between culture, society and social change
 • discuss and analyze issues relating to changing norms, values and identity
 • discuss and analyze the role and activities of young people in terms of their participation in and formation of cultural forms and expressions of style.

2. Educational History

After completion of this module, students should be able to:

 • demonstrate insight into, and the ability to apply, critical analysis of the main features of the history of research in the field of education
 • discuss and analyze one or more elective works from this field of research
 • demonstrate fundamental insight into the ethical aspects of research from this field.

3. Degree Thesis 1 for Teacher Students, Upper secondary school

After completion of this module, students should be able to:

 • demonstrate indepth knowledge about a specific area of Educational Sciences that includes research history, key research issues and current research needs in the subject of history
 • demonstrate the ability to independently and critically systematize, problematize and reflect on past research results from both an epistemological and history didactic perspective
 • formulate a relevant discussion with associated research questions on the subject of Didactics of History or Educational Sciences
 • demonstrate the ability, both orally and in writing, to present and argue for their own results in a constructive manner, while relating to scientific criticism
 • analyse, evaluate and discuss others‘ scientific work by pointing out their strengths and weaknesses using clear and constructive feedback.

Litteratur

Referenslitteratur