Kursplan

Kursplan: Historia III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kurskod: HI2009
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2014-11-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-11-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område omfattande forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov inom historieämnet
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån såväl vetenskapsteoretiska som historiedidaktiska perspektiv
 • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en relevant utbildningsvetenskaplig eller historiedidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydligt konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Med utgångspunkt i en historiedidaktiskt relevant problemställning, med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomförs en litteraturstudie där tidigare forskningsresultat undersöks med hjälp av lämpliga metoder. Genom undersökningen identifierar den studerande ett kunskapsbehov inom det historiedidaktiska området som kan ligga till grund för det andra examensarbetet. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför vid ett ventileringsseminarium en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Examensarbetet kan också redovisas som vetenskaplig uppsats (med tillhörande ventileringsseminarium och opposition av medstuderandes examensarbete) i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatorisk handledning, individuellt eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU) samt 45 hp i ämne 2 och 45 hp i ämne 3, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The aim of the course is that the student will write a scientific paper demonstrating an ability to analyze relevant scholarly works.
After completion of this module, students should be able to:

 • demonstrate indepth knowledge about a specific area of Educational Sciences that includes research history, key research issues and current research needs in the subject of history
 • demonstrate the ability to independently and critically systematize, problematize and reflect on past research results from both an epistemological and history didactic perspective
 • formulate a relevant discussion with associated research questions on the subject of Didactics of History or Educational Sciences
 • demonstrate the ability, both orally and in writing, to present and argue for their own results in a constructive manner, while relating to scientific criticism
 • analyse, evaluate and discuss others‘ scientific work by pointing out their strengths and weaknesses using clear and constructive feedback.

Litteratur

Referenslitteratur