Kursplan

Kursplan: Historia III med didaktisk inriktning

Kurskod: HI2011
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om kulturstudier med historisk inriktning, utbildningshistoria respektive så kallat historiebruk. Dessutom fördjupar den studerande sina kunskaper inom historiedidaktikområdet.

Delkurser

1.
Modernitet och kultur ca 1800-2000,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om, diskutera och jämföra olika teoretiska eller andra utgångspunkter i fråga om studiet av samspelet kultur, samhälle och samhällsförändringar
 • diskutera och analysera frågor rörande föränderliga normer, värderingar och identitet
 • diskutera och analysera ungdomars roll och aktivitet i fråga om deltagande i och formande av kulturella form- och stiluttryck

2.
Utbildningshistoria,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa insikter om och förmåga till kritisk analys av huvuddragen i det utbildningshistoriska forskningsfältet
 • diskutera och analysera något eller några valbara arbeten inom forskningsfältet
 • visa grundläggande insikter om forskningsetiska aspekter på skolhistorisk forskning.

3.
Historiebruk: bruk och missbruk av historia,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om och problematisera användningen av historia i samhälle, media och skola
 • diskutera och problematisera i debatten centrala begrepp som kulturarv, autenticitet och historiemedvetande

4.
Historiedidaktik III: Att undervisa i historia,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade insikter i hur lärare, med stöd i historiedidaktisk teori kan omsätta ett akademiskt ämnesinnehåll till ett undervisningsstoff i skolundervisningen utifrån frågor om historieämnets syfte och innehåll
 • visa förmåga att i tänkta undervisningssituationer formulera och tillämpa för historieämnet viktiga organiserande begrepp och kunskaper inom historieämnet, som till exempel orsak-verkan och kontinuitet-diskontinuitet
 • visa kunskap och insikt i olika elevers möjligheter till historiskt tänkande, det vill säga hur de förstår och tillägnar sig perspektiv på fenomen som tid och rum
 • visa förmåga att värdera och använda historiskt källmaterial i undervisningssituationer
 • visa förmåga att välja frågor och material som kan väcka och utmana elevers förståelse för och inlevelse i människors skilda villkor under olika tidsepoker

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurser

1.
Modernitet och kultur ca 1800-2000,  7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar frågor rörande samspelet mellan kultur, och i synnerhet populärkultur, samt samhällsförändringar under industrialisering och modernisering under perioden ca 1800-2000. Kulturens roll och funktion vad gäller till exempel norm- och värderingsförändringar samt formandet av identitet behandlas. Kursen fokuserar särskilt ungdomars och ungdomsgruppers konsumtion av samt aktiva deltagande i formandet av olika kulturella uttrycksformer och så kallade subkulturer.

2.
Utbildningshistoria,  7,5 högskolepoäng

Delkursen introducerar det utbildningshistoriska forskningsfältet och låter därutöver studenten fördjupa sig genom läsning av någon valbar litteratur inom området.

3.
Historiebruk: bruk och missbruk av historia,  7,5 högskolepoäng


I delkursen behandlas och diskuteras frågor och problem rörande användandet av historia, så kallat historiebruk, i samhälle, media och skola. Frågor och debatt om bland annat autenticitet, kulturarv och olika kulturarvsinstitutioners roll och funktion i samhället lyfts fram.

4.
Historiedidaktik III: Att undervisa i historia,  7,5 högskolepoäng

Delkursen fördjupar frågeställningar som rör ett antal centrala aspekter av lärares transformering av historiedisciplinen till ett engagerande och hanterbart undervisningsämne i linje med gymnasieskolans gällande ämnesplan.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga presentationer och skriftliga examinationsuppgifter (dk. 1, 2 och 4) samt skrivandet av en essä (dk. 3).

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier, muntliga presentationer och skriftliga uppgifter (dk.1, 2 och 4) samt obligatoriska seminarier och författandet av en essä (dk. 3).

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänt på hela kursen krävs väl godkänt på minst 22, 5 högskolepoäng av kursens totala 30 högskolepoäng.

Betygsrapportering:
Moment 1: Modernitet och kultur ca 1800-2000 - 7,5 hp
Moment 2: Utbildningshistoria - 7,5 hp
Moment 3: Historiebruk: bruk och missbruk av historia - 7,5 hp
Moment 4: Historiedidaktik III: Att undervisa i historia - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Historia II med didaktisk inriktning, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter HI2007 och HI2010.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The aim of the course is to introduce and develop further knowledge for the student about the academic fields of cultural studies with a historical approach, educational history and the so called uses or abuses of history. A course further developing knowledge in the field of teaching an lerning of history is also given.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4F
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Historia II med didaktisk inriktning, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se