Kursplan

Kursplan: Historia III, inklusive examensarbete för kandidatexamen

Kurskod: HI2013
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2015-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om teori- och metodanvändning inom historieämnet. Kursen avslutas med att den studerande planerar och genomför ett självständigt examensarbete som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats.

Delkurser

1.
Historiografi, dokumentation och teori,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om historieämnets egen historia och utveckling samt kunna diskutera och kommunicera ämnets vetenskapliga grundvalar
 • visa fördjupad kunskap om arkivmaterial och olika källmaterials möjligheter och begränsningar
 • visa fördjupad kunskap om teori- och metodanvändning inom historieämnet
 • visa färdighet i vad som karaktäriserar god forskningssed

2.
Självvald temakurs,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • med analytisk skärpa presentera detaljerade och teoretiskt förankrade kunskaper inom ett självvalt historiskt problem- eller temaområde

3.
Examensarbete för kandidatexamen,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt formulera ett vetenskapligt relevant och tydligt definierat problem
 • koppla problemformulering och frågeställningar till ett teoretiskt ramverk av ett avgränsat ämnesområde och utifrån användning av relevant teori och empiriskt material dra hållbara slutsatser
 • visa förmåga att inom ämnesområdet historia göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • framställa en vetenskapligt hållbar uppsats som är logiskt uppbyggd (teoretiskt och empiriskt) och textmässigt sammanhängande
 • visa förmåga att återkoppla sina forskningsresultat till problematisering och teoretiska utgångspunkter
 • föra en kritisk diskussion om de egna resultatens hållbarhet
 • kritiskt granska och diskutera andra studenters vetenskapliga arbeten

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Historiografi, dokumentation och teori,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av historieämnets utveckling, arkivmaterial och teori- och metodanvändning. I kursen belyses även vad god vetenskaplig sed är och hur man som forskare bör agera under forskningsprocessens olika delar.

2.
Självvald temakurs,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller fördjupade studier i följande temaområden, varav studenten väljer ett: “Det närvarande förflutna. Historiebruk och missbruk“, “Två aspekter av Förintelsen“ eller “Ungdomskulturens uttrycksformer i historisk belysning“.

3.
Examensarbete för kandidatexamen,  15 högskolepoäng

Delkursen innehåller självständigt uppsatsskrivande inklusive handledning, enskilt eller i grupp. Den studerande planerar och genomföra en forskningsuppgift och redovisar den i form av en vetenskaplig uppsats.

Examinationsformer

Delkurs 1 och 2 examineras genom aktivt deltagande i seminarier till vilka muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter ska förberedas. Delkurs 3 examineras genom en skriftlig uppsats samt vid ett ventileringsseminarium. För att godkännas på delkursen ska den studerande dessutom på ett tillfredsställande sätt granska en medstuderandes arbete.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Examensarbetet i delkurs 3 skrivs individuellt under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Histografi, dokumentation och teori - 7,5 hp (U-G)
Moment 2A: Det närvarande förflutna. Historiebruk och misssbruk - 7,5 hp (U-VG)
Moment 2B: Två aspekter av Förintelsen - 7,5 hp (U-VG)
Moment 2C: Ungdomskulturens uttrycksformer i historisk belysning - 7,5 hp (U-VG)
Moment 3: Examensarbete för kandidatexamen - 15 hp (U-VG)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 150 hp varav minst 52,5 hp (inkl. 7,5 hp uppsats) inom huvudområdet Historia, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter HI2006.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Får ej ingå i examen samtidigt som Historia III.

Summary in English

The overall objective of the course is for students to deepen their knowledge of the theory and method used in the subject of history.
The student will plan and execute an independent project presented in the form of a scientific thesis.
In the course the development of the subject of history is studied together with archive material and the use of theory and method.
The course also highlights what good scientific practice is and how researchers should act during the research process.
The course includes advanced studies in the following thematic areas, of which the student chooses one: “The Presence of the Past. The Use and Abuse of History“, “Two aspects of the Holocaust “or “History of Youth in a Historical Perspective“.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4B
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]150 hp varav minst 52,5 hp (inkl. 7,5 hp uppsats) inom huvudområdet Historia, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se