Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktion

Kurskod: HI3011
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2007-11-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-01-21.
Reviderad:
Reviderad 2008-02-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2008-02-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
· kritiskt reflektera kring, värdera och diskutera olika teorier som förklarar utveckling och underutveckling i Afrika söder om Sahara
· självständigt analysera och problematisera olika synsätt som framkommer i den utvecklingsteoretiska diskussionen samt kunna författa en jämförande litteraturanalys.

Innehåll

Kursen fokuserar på de sociala och ekonomiska villkor som präglat Afrika under de senaste decennierna. Olika utvecklingsteorier och olika förklaringar på Afrikas ekonomiska utveckling är centrala.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande samt genom skriftliga examinationsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Studenten ska arbeta med kurslitteraturen, delta aktivt i seminarier samt författa en individuell litteraturanalys. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Den studerande skall ha filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskap. Dispens beviljas från kravet på svenska B från gymnasieskolan.

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas som en av de valbara kurserna i det ettåriga magisterprogrammet i Afrikanska studier 60 högskolepoäng/One year Master Programme in African Studies 60 ECTS.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur