Kursplan

Kursplan: Historia IV, examensarbete 2 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kurskod: HI3019
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • med utgångspunkt i resultaten från examensarbetet 1 formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant empiri, teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • visa fördjupa förmåga att, med krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat historiedidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

I kursen genomför den studerande en kvalifierad och självständg vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av historieämnets didaktiska frågeställningar. Studnten förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat historiedidaktiskt område.

Examinationsformer

Kursen examineras efter fullgjord handledning i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventilerinsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Examensarbetet kan också redovisas som vetenskaplig uppsats (med tillhörande ventileringsseminarium och opposition av medstuderandes examensarbete) i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, samt obligatorisk handledning, individuellt eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Historia III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 högskolepoäng grundnivå 2 samt Bedömning, betygssättning och specialpedagogik för ämneslärare åk 7-9, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The aim of the course is for students to write a scientific paper based on the previous degree thesis. In so doing, the student further prove their abilities, skills and independency in writing a scientific paper.

Litteratur

Referenslitteratur