Kursplan

Kursplan: Historia IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod: HI3020
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Historia (HIA)
Ämnesgrupp: Historia
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper om förintelseforskningen och nya perspektiv inom denna, samt problem och frågor inom fältet för så kallat historiebruk. I den avslutande delkursen skriver den studerande ett i förhållande till examensarbete 1 ytterligare utvecklat, självständigt, vetenskapligt arbete och vidareutvecklar ytterligare sina färdigheter vad gäller detta.

Delkurser

1.
Förintelsen: hjältar, bödlar och åskådare,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • analysera och presentera hur forskare sett på hur historien, samhället, tillfällena och individuella egenskaper formade människor till att förhålla sig på olika sätt inför Förintelsen
  • problematisera och undersöka på vilket sätt kunskap om detta har relevans i dag.

2.
Historiebruk: bruk och missbruk av historia,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • problematisera användningen av historia i samhälle, media och skola
  • kritiskt utreda och förhålla sig till i debatten centrala begrepp som kulturarv, autenticitet och historiemedvetande.

3.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete 1 formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant empiri, teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • visa fördjupad förmåga att, med krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat historiedidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser:

Delkurser

1.
Förintelsen: hjältar, bödlar och åskådare,  7,5 högskolepoäng

I delkursen diskuteras och problematiseras människors agerande i och inför Förintelsen. Hur har forskare förstått och analyserat människors olika agerande som bödlar, hjältar eller åskådare i samband med Förintelsen? Kursen syftar till att lyfta fram hur en förståelse om detta är synnerligen relevant även idag.

2.
Historiebruk: bruk och missbruk av historia,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas och diskuteras frågor och problem rörande användandet av historia, så kallat historiebruk, i samhälle, media och skola. Frågor och debatt om bland annat autenticitet, kulturarv och olika kulturarvsinstitutioners roll och funktion i samhället lyfts fram.

3.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

I delkursen genomför den studerande en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av historieämnets didaktiska frågeställningar. Studenten förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat historiedidaktiskt område.

Examinationsformer

Examination sker genom diskussioner och skriftliga examensuppgifter (dk. 1 och 2). Den avslutande delkursen (dk. 3) examineras efter fullgjord handledning i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensabete. Examensarbetet kan också redovisas som vetenskaplig uppsats (med tillhörande ventileringsseminarium och oppositon av medstuderandes examensarbete) i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, samt obligatorisk handledning, individuellt eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Förintelsen: hjältar, bödlar och åskådare - 7,5 hp
Moment 2: Historiebruk: bruk och missbruk av historia - 7,5 hp
Moment 3: Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymansieskolan - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Historia III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 högskolepoäng grundnivå 2, varav 22,5 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The aim of the course is for students to develop their knowledge about research on the Holocaust and new perspectives on this as well as on problems and questions within “the use and abuse of history“. In the final part of the course, students write a scientific paper based on the previous degree thesis. In so doing, the students further prove their abilities, skills and independency in writing a scientific paper.

Litteratur

Referenslitteratur