Kursplan

Kursplan: Industriell ekonomi med kalkylering

Kurskod: IE1041
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-02-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-04-25.
Reviderad:
Reviderad 2012-12-10.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-01-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika bolagsformer och tillhörande praxis
 • läsa och förstå en årsredovisning
 • redogöra för grundläggande begrepp inom finansiering
 • redogöra för grundläggande principer för att organisera verksamhet
 • redogöra för grundläggande begrepp inom marknadsföring
 • redogöra för internredovisning, bokföringsbegrepp och bokföringsprinciper
 • identifiera särdragen hos olika typer av produktionssystem
 • förklara principerna för beslutsfattande som grundas på ekonomiska kalkyler
 • redogöra för viktiga ekonomiska begrepp som används vid kalkylering
 • genomföra produktkalkyler
 • genomföra investeringskalkyler och investeringsbedömningar

Innehåll

Kursen behandlar bolagsformer, årsredovisningar, begrepp inom finansiering, redovisningsprinciper, begrepp inom marknadsföring, organisatoriska principer. Kursen behandlar även olika produktionssystem, principer för ekonomiskt beslutsfattande, produktkalkylering, investerinskalkylering och investeringsbedömning.

Examinationsformer

Tentamen och inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur