Kursplan

Kursplan: Distributionslogistik

Kurskod: IE1060
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2013-10-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs skall studenten kunna

 • redogöra för olika sätt att transportera och distribuera varor från producent till grossist och detaljhandel.
 • förklara vilka fördelar och nackdelar som finns med olika sätt att transportera och distribuera varor.
 • förklara olika aktörers roller i distributionskanalen.
 • förklara och redogöra för lagerhållningsfunktionens betydelse och konsekvenser för företagets lönsamhet.

Färdighet och förmåga:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

 • genomföra enklare beräkningar aveende optimal orderkvantitet.
 • genomföra enklare beräkningar rörande kapitalbindning i transporter och lager.
 • genomföra enklare ABC-analys på ett lager.
 • genomföra enklare ruttplanering.
 • genomföra och diskutera enklare optimering av lagerlokalisering.
 • diskutera miljöfrågor förknippade med distribution av varor.Innehåll

Kursens innehåll berör hela kedjan från färdig vara till kund varvid stor vikt lägges vid olika transportformer, terminalaktiviteter, lagerhållningsprinciper och kapitalbindningskostnader. Samspelet mellan olika aktörer i distributionskanalen diskuteras också, liksom olika sätt att grunda beslut avseende distribution och lagerhållning på kalkyler.Examinationsformer

Obligatoriskt deltagande vid studiebesök, 0,5 hp, samt skriftlig salstentamen, 7 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar samt studiebesök på distributionslager och godsterminaler.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Studiebesök (U-G)
Betyg på tentamen avgör betyg på hela kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Maximalt 5 provtillfällen.
Kan ej tillgodoräknas tillsammans med Distributionslogistik grundnivå 2, Logistik grundkurs.
Ersätter IE1003, IE 1032.

Summary in English

After completing the course the student will be able to

Knowlege and understanding

 • describe different ways to transport and distribute goods from producer to wholesaler and retailer.
 • explain the advantages and disadvantages of different ways of transporting and distributing goods.
 • explain the roles of different actors in the distribution channel.
 • explain and account for the significance and consequences of stock keeping for corporate profitability.

Skills and abilities:

 • perform simple calculations regarding economic order quantity.
 • perform simple calculations relating to captial formation in transport and storage.
 • perform basic ABC analysis on stock.
 • perform simple route planning.
 • perform and discuss a simple optimization of warehouse localization.
 • discuss environmental issues associated with the distribution of goods.

Litteratur

Referenslitteratur