Kursplan

Kursplan: Industriell ekonomi med kalkylering

Kurskod: IE1062
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-06-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp och förutsättningar för industriellt företagande (1)
 •  redogöra för grundläggande begrepp och modeller för industriföretagets organisation och marknadsföring (2)
 • redogöra för grundläggande begrepp modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (4)
 • diskutera principer för beslutsfattande grundat på ekonomiska kalkyler (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över industriföretagets roll i samhället och dess etiska aspekter (6)

Innehåll

Kursen behandlar vad industriellt företagande innebär och vilken betydelse det ekonomiska utfallet har för verksamheten samt olika metoder för planering och styrning av en verksamhet.
Kursen behandlar översiktligt begrepp och modeller inom kalkylering, investeringbedömning, redovisning, organisation och marknadsföring utifrån industriföretagets förutsättningar. Kursen skapar förutsättningar för studenten att självständigt samla relevant data och sammanställa beslutsunderlag med fokus på ekonomiska överväganden. Hur beslut i olika situationer påverkar såväl omgivande samhället som inom organisationen behandlas också.

Examinationsformer

Mom 1: Skriftlig tentamen, 4hp (mål 1,2 och 3)
Mom 2: Inlämningsuppgift i grupp, 2hp (mål 4)
Mom 3: Individuell inlämningsuppgift, 1,5hp (mål 5 och 6)

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
På Mom 1 och 3 ges betyget U-3-4-5
På Mom 2 ges betyget U-G
För betyg på hel kurs krävs minst betyg 3 på samtliga moment, högre betyg på hel kurs ges som sammanvägning av Mom 1 och 3.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter IE1041

Summary in English

The course will provide students with an understanding of what industrial enterprise means and what impact the economic outcome has on the business. The student will also be given the knowledge and ability to discuss different approaches and to be involved in the planning and control of a business.

Knowledge and understanding
After completing the course students will be able to

 • explain basic concepts and requirements for industrial enterprise (1)
 • explain basic concepts and models of industrial organization of the company and marketing (2)
 • explain basic concepts in management accounting models with special emphasis on product and capital investment appraisal and budgeting (3)

Skills and Abilities
After completing the course students will be able to

 • make cost calculations, investment calculations and analyses during the performance planning (4)
 • discuss the principles of decision-making based on economic calculations (5)

Judgement and approach
After completing the course students will be able to:

 • critically discuss and reflect on the role of the industrial enterprise in society and its ethical aspects (6)

The course covers overview of concepts and models in costing, investment analysis, accounting, organization and marketing based industrial company‘s circumstances. The course will provide students with opportunities to independently gather relevant data and compile decision making with a focus on economic considerations. How decisions in different situations affect the surrounding community as well as the organization internally are also considered.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VDR
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se