Kursplan

Kursplan: Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning

Kurskod: IE1064
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala begrepp inom kvalitetsstyrning, driftsäkerhet och underhåll [1]
  • redogöra för vanligt förekommande verktyg och modeller för analys, problemlösning och förbättringsarbete inom området [2]
  • redogöra för vanligt förekommande förbättringsprogram inom verksamhetsutveckling samt innebörden av begreppet ”Lean Production” [3]

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • beräkna vanligen förekommande mått för driftsäkerhet [4]
  • analysera en organisations kvalitets- och driftsäkerhetsarbete och föreslå lämpliga förbättringsåtgärder [5]

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • diskutera och reflektera över hur en förbättrad kvalitet och högre driftsäkerhet påverkar industriell verksamhet ur ett samhällsperspektiv [6]

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på metoder och verktyg för att minimera slöseri och onödiga förluster i produktionsledet. Detta kan avse både varor och tjänster. Efter en genomgång av grundläggande begrepp inom kvalitet och driftsäkerhet tar kursen upp såväl kvalitetsledningssystem, tex ISO9000, som underhållsfilosofier, tex. TQM/TPM och visar på hur synergieffekter kan skapas genom att integrera dessa i gemensamma förbättringsprogram, tex. SixSigma. Olika delar inom ”Lean” och ”Lean Production” utgör också ett återkommande inslag under hela kursen.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 2hp (mål 1 och 4)
Individuella inlämningsuppgifter, 2hp (mål 2 och 3)
Inlämningsuppgift i grupp med seminarier 2hp (mål 5)
Individuell inlämningsuppgift, 1,5 hp (mål 6)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och skriftliga rapporter

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
På Mom 1, 2 och 4 ges betyget U-3-4-5
På Mom 3 ges betyget U-G
För betyg på hel kurs krävs minst betyg 3 på samtliga moment, högre betyg på hel kurs ges som sammanvägning av Mom 1, 2 och 4.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Summary in English

Course content focuses on methods and tools that are used to minimize waste and unnecessary losses in production. This may apply to both goods and services. After a review of basic concepts of quality and reliability, the course takes up both the quality management system, such as ISO9000, as well as maintenance philosophies, e.g., TQM / TPM, and shows how synergies can be created by integrating these in joint improvement programs, e.g., SexSigma. Different parts of “Lean” and “Lean Production” are recurring elements throughout the course.

Litteratur

Referenslitteratur