Kursplan

Kursplan: Ledarskap och arbetsmiljö

Kurskod: IE1065
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom organisation och ledarskap (1)
 • förklara organisationskulturens påverkan på människorna i en organisation (2)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • analysera risker i industriell arbetsmiljö med stöd av statistik (3)
 • analysera hur människor i en organisation påverkas av organisationens arbetsmiljö och struktur (4)
 • visa insikt för hur rehabiliteringsprocesser på arbetsplatser kan gå till ur olika aktörers perspektiv (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • systematiskt reflektera över hur industriellt ledarskap påverkar arbetsmiljön. (6)
 • diskutera och reflektera över grundläggande strategier för attraktivare arbeten (7)

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande organisations- och ledarskapsbegrepp, industriell arbetsmiljö samt betydelsen av att organisera sig för ökad effektivitet. Vilken betydelse ledarens kunskaper om lagstiftning och praktik kan ha för organisationens arbetsmiljöarbete diskuteras också. Detta innebär att kursen tar upp grundläggande organisationsteorier och att inverkan av organisationens struktur och uppbyggnad för beslutsfattande och beslutsprocesser också behandlas. Dessutom behandlas arbetsmiljöarbetet ur individ-, företags-/organisations- och samhällsperspektiv. Olika typer av organisationskulturer och individers reaktion på förändring av dessa diskuteras också. Ett genomgående tema i kursen är det kritiska tänkande som krävs av ledarskapet, för att skapa framgångsrika organisationer. Härvid behandlas bland annat tvärfunktionellt ledarskap såsom kvalitetsledarskap, produktutvecklingsledarskap, arbetsmiljöledarskap, och projektledarskap.
I kursen relateras strategier för attraktivt arbete och minskade risker i arbetsmiljön till företagsekonomiska och samhälleliga aspekter.

Examinationsformer

Tentamen (examinerar mål 1, 2 , 3,4, 6 och 7 ) 6,5 p
Rollspel med reflektionsprotokoll (examinerar mål 5) 1 p

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, rollspel och praktiska statistiska analysövningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Rollspel med reflektionsprotokoll U,G
Kursbetyg avgörs av betyg på tentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Max fem tentamenstillfällen

Summary in English

Knowledge and understanding

After completing the course, students shall be able to:

 • explain basic concepts used within organization and management
 • explain the impact of organizational culture on the people within an organization

Skills and abilities

After completing the course, students shall be able to:

 • analyze risks in the industrial work environment with the support of statistics
 • analyze how people within an organization are influenced by the work environment and structure of the organization 
 • show understanding of how rehabilitation processes at work can proceed according to the perspectives of different actors

Judgment and approach

After completing the course, students shall be able to:

 • systematically reflect on how industrial leadership affects the work environment.
 • discuss and reflect on the fundamental strategies for attractive work

Litteratur

Referenslitteratur