Kursplan

Kursplan: Ledar- och entreprenörskap

Kurskod: IE1067
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-10-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-12-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för hur ett effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer
  • diskutera individens och gruppens roller i organisationen
  • visa insikt i hur man leder förändringar och skapar effektiva team
  • skapa och leda en projektorganisation
  • kritiskt reflektera och förutse hur individer reagerar vid förändring
  • redogöra för processer som leder fram till en affärsplan
  • visa insikt i affärsplaneringens styrkor och svagheter
  • kritiskt granska och bedöma en affärsplan

Innehåll

I kursen analyseras ledarskap, roller och förtroende. Vidare belyses skillnaden mellan chef och ledare. Team- och arbetsgruppdesign gås igenom.
Inom området entreprenörskap gås metoder och hjälpmedel vid affärsplanering igenom. Affärsplanering inför en företagsstart diskuteras liksom intressenters bedömning av affärsplanen.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande på seminarier (1 hp), inlämningsuppgifter (1 hp) och skriftlig tentamen (3 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Seminarier och inlämningsupgifter U-G.
Betyget på den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter IE1045

Summary in English

The course analyzes leadership, roles and trust. It also highlights differences between managers and leaders. Methods and tools for business planning in the area of entrepreneurship are examined.
Business plans for business startups are discussed as are stakeholders’ assessments of the business plan.

After completing the course, the student shall be able to understand how to conduct effective leadership in different situations; discuss individual and group roles within the organization; and show insight into how to manage change and create effective teams.

In addition the student shall be able to explain a business plan process, show insight into the strengths and weaknesses of the business plan and be able to critically review and evaluate a business plan.

Litteratur

Referenslitteratur