Kursplan

Kursplan: Vetenskaplig metod

Kurskod: IE1068
Poäng: 2,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för lämpliga sätt att problematisera, formulera syfte, avgränsa och undersöka industriella problem eller fenomen från olika perspektiv och utgångspunkter (1)
 • redogöra för för- och nackdelar med olika grundläggande forskningsstrategier samt metoder för datainsamling och tolkning/analys (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa färdigheter i att kommunicera muntligt och skriftligt på vetenskaplig nivå (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt (4)

  Innehåll

  Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på hur man kan genomföra småskaliga forskningsprojekt med fokus på industri och näringsliv. Inledningsvis berörs också vissa grundläggande begrepp med relevans för vetenskap och forskning. En annan färdighet som är särskilt viktig i sammanhanget är att planera och genomföra en forskningsprocess och kommunicera resultatet till olika intressenter. I kursen ingår att utarbeta en plan för ett examensarbete för Högskoleingenjörsexamen.

  Examinationsformer

  Mom. 1 (examinerar mål 1 o 2): Individuell skriftlig salstentamen, 1 hp
  Mom. 2 (examinerar mål 3 o 4): Seminarium och individuell inlämningsuppgift, 1,5 hp

  Arbetsformer

  Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter

  Betyg

  Som betygsskala används U, 3, 4, 5
  Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömnng av examinator.

  Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

  Övrigt

  Summary in English

  This course is practice-oriented and focuses on how to carry out small-scale research projects focusing on industry and business. Initially, the course looks at some basic concepts that are relevant to science and research. Another skill that students acquire and that is particularly important in this context is the planning and implementation of a research process and the communication of results to stakeholders. The course includes drawing up a plan for a degree project that will lead to a Bachelor of Science.

  Litteratur

  Referenslitteratur

  Aktuella kurstillfällen

  Höstterminen 2017

  Anmälningskod:HDA-H2UXC
   Ges endast som del av ett program!
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Anmälningsdatum:2017-04-18
  Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
  Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
  Studietakt:25%
  Studieort:Borlänge
  Språk:Svenska
  Undervisningstid:Dag
  Studieform:Normal
  Studieplatser:
  Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

  Ansök

  Ansök på Antagning.se