Kursplan

Kursplan: Industriell ekonomi II - Redovisning

Kurskod: IE1070
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom extern redovisning inklusive värderingar och resultat (1)
 • redogöra för företagens finansieringsformer (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • upprätta ett bokslut innehållande resultaträkning och balansräkning där den externa redovisningens konventioner och värderingsregler beaktas (3)
 • utföra räkenskapsanalyser genom nyckeltalsberäkningar utifrån årsredovisningar (4)
 • tolka årsredovisningar genom att visa förståelse för siffrorna i ett företag samt kunna göra jämförelser mellan företag (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över redovisningens roll i samhället och dess etiska aspekter (6)

  Innehåll

  Kursen behandlar begrepp och metoder inom redovisning. Vidare behandlas periodisering, värdering av tillgångar och skulder och bokslutsdispositioner. I kursen ingår också att läsa och tolka årsredovisningar samt utföra räkenskapsanalyser där siffror hämtas från årsredovisningar. Kursen behandlar även olika finansieringsformer. Kursen ska ge studenten förmåga att praktisk kunna tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten.

  Examinationsformer

  Moment 1 (examinerar mål 1, 2): Individuell skriftlig salstentamen, 2 hp
  Moment 2 (examinerar mål 3, 4): Individuell skriftlig salstentamen, 2 hp
  Moment 3 (examinerar mål 5): Skriftlig utförd gruppuppgift inom redovisning, 2 hp
  Moment 4 (examinerar mål 6): Individuell inlämningsuppgift, 1,5 hp

  Arbetsformer

  Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Betyg

  Som betygsskala används U, 3, 4, 5
  På Mom 3 och 4 ges betyget U-G
  Slutbetyget på kursen sätts efter en sammanvägning av Mom 1 och 2.

  Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Industriell ekonomi med kalkylering, 7,5 hp, grundnivå 1

  Övrigt

  Summary in English

  The course covers concepts and practices in accounting. Furthermore, periodization, valuation of assets and liabilities, and appropriations are examined. The course also teaches students how to read and interpret financial statements, and how to perform financial analyses using figures collected from annual reports. The course also addresses various forms of financing. The course will provide students with the ability to apply practical methods for business planning and control.

  Litteratur

  Referenslitteratur

  Aktuella kurstillfällen

  Höstterminen 2017

  Anmälningskod:HDA-H2UX9
   Ges endast som del av ett program!
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Anmälningsdatum:2017-04-18
  Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
  Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
  Studietakt:50%
  Studieort:Borlänge
  Språk:Svenska
  Undervisningstid:Dag
  Studieform:Normal
  Studieplatser:
  Behörighetskrav: [?]Industriell ekonomi med kalkylering, 7,5 hp, grundnivå 1

  Ansök

  Ansök på Antagning.se