Kursplan

Kursplan: Industriell marknadsföring

Kurskod: IE1071
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-08-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-11-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för typiska egenskaper hos industriella marknader (dvs företagsmarknader) och förklara hur dessa skiljer sig från konsumentmarknaders egenskaper.
  • redogöra för marknadsföringens teoretiska grunder, modeller och begrepp rörande såväl industriell marknadsföring som konsumentmarknadsföring.
  • förklara vilken betydelse ett företags inköpsfunktion kan ha för dess marknadsföring.
  • redogöra för olika metoder för att genomföra marknadsundersökningar.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • analysera olika marknadsföringssituationer som kan uppstå i företag som marknadsför sig mot företag samt med hjälp av ovan nämnda teoretiska grunder, modeller och begrepp föreslå hur dessa situationer ska hanteras.
  • under givna förutsättningar välja lämplig metod för att geomföra en marknadsundersökning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt granska, diskutera och reflektera över marknadsföringens roll i samhället rörande både miljöfrågor och etiska aspekter.

Innehåll

Kursen utgår från en traditionell syn på marknadsföring, s.k konsumentmarknadsföring. Uppsalaskolans nätverkssynsätt utgör den teoretiska grunden för att beskriva och förklara industriella marknaders särdrag. Utifrån dessa grunder utvecklas modeller och teorier rörande industriell marknadsföring där även företags inköpsfunktion utgör ett viktigt inslag. I kursen behandlas även marknadsföring av tjänster samt de särskilda problem som uppstår när företag marknadsför sig i andra länder. Olika sätt att genomföra marknadsundersökningar beskrivs.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen (5 högskolepoäng),

Obligatoriskt aktivt deltagande i seminarier och gästföreläsningar samt skriftlig inlämningsuppgift (2,5 högskolepoäng).

Arbetsformer

Föreläsningar, gästföreläsningar om möjligt , seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

På momentet seminarier, gästföreläsningar och inlämnngsuppgift ges betyget U-G

Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ersätter IE1033 Industriell marknadsföring.

Kursen kan ej tillgodoräknas i en examen tillsammans med Marknadsföring A.

Maxmalt fem examinationstillfällen.

Summary in English

The course starts with a traditional approach to marketing , so-called consumer marketing . The Uppsala School network approach forms the theoretical basis for understanding the features of industrial markets. Based on this, models and theories concerning industrial marketing, where even corporate purchasing is an important element, are developed. The course also covers the marketing of services and the special problems that arise when companies market their products in other countries. Different ways of conducting market research are also covered.

Litteratur

Referenslitteratur