Kursplan

Kursplan: Butiksutveckling och -design

Kurskod: IE1072
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-11-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva förutsättningar för fysiska butiker att skapa försäljning i detaljhandelsföretag (1)
 • förklara samband mellan affärsidé, sortiment, exponering och butikslokal (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera faktorer som påverkar kundens upplevelse av och interaktion med butiksmiljön (3)
 • diskutera, analysera och ge exempel på samband mellan nuvarande generella praxis i den svenska detaljhandelsbranschen, avseende fysiska butikers utformning, och aktuell forskning på området (4)
 • skriftligen och muntligen kommunicera anvisningar för sammansättning av butikskoncept (5).

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande aspekter av kommunikation via fysiska butikers utformning och hur detaljhandelsföretag på lång och kort sikt kan skapa försäljning via dessa kanaler. Området innefattar kundens fysiska och kognitiva förutsättningar att tolka och interagera med butiksmiljön. Kursen behandlar också exponeringsvarianter, färg- och materialval, ”butikslayout”-er och priskommunikation. Studenten ges tillfälle att praktisera kunskaperna genom att konstruera ett fiktivt butikskoncept utifrån en affärsidé. Fokus ligger på den svenska detaljhandeln men även detaljhandel i en internationell kontext behandlas.

Examinationsformer

Skriftliga seminarieuppgifter och aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier, 4,5 hp (mål 1, 3, 4)
Individuell skriftlig inlämningsuppgift med muntlig presentation, 3 hp, (mål 2 och 5)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, studiebesök.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Skriftliga seminarieuppgifter och seminarier: U-G
Betyget på den individuella inlämningsuppgiften utgör grunden för betyget på hela kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter kursen IE1066.

Summary in English

Knowledge and understanding
After completing the course, the student will be able to:

 • describe the conditions which affect how retail businesses create sales in a physical store environment
 • explain the relationship between business concept, assortment, product presentation and store premises

Skills and abilities
After completing the course, the student will be able to:

 • give examples of factors that influence the experience and interaction of the customer with the store environment
 • discuss, analyze and give examples of both the connection between current praxis in retail store environment management in Swedish retail business as well as current research in this field
 • both orally and in writing communicate instructions for putting together a store environment based on a business concept.

Litteratur

Referenslitteratur