Kursplan

Kursplan: Examensarbete för kandidatexamen i Industriell ekonomi

Kurskod: IE2003
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-12-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-12-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

De allmänna målen med examensarbetet är att ge kursdeltagarna möjligheter att utveckla sin förmåga att inom ämnet industriell ekonomi göra undersökningar på vetenskaplig grund och att redovisa samt kommunicera analyser och slutsatser på ett sakligt, relevant och välgrundat sätt.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • planera och genomföra en undersökning på ett självständigt sätt,
  • formulera och avgränsa problem inom ämnet industriell ekonomi med utgångspunkt i olika perspektiv och referensramar,
  • söka relevant information,
  • analysera data och tolka undersökningsresultat
  • följa vedertagen praxis ifråga om skriftlig redovisning och dokumentationen av en undersökning,
  • kritiskt granska texter och undersökningar.

Innehåll

Examensarbetet bygger i hög grad på kursdeltagarnas egna initiativ och självständiga arbete. Vid handledningstillfällen och seminarier diskuteras olika sätt att avgränsa och beskriva problem, teoretiska utgångspunkter, metodval och olika datainsamlingstekniker.
Under kursen tränas kursdeltagarna att tänka i modeller, att göra medvetna och explicita förenklingar, att samla in relevant information och att analysera data. De tränas att göra val och avvägningar tydliga och explicita och för att presentera och kommentera sitt eget och andras material på ett noggrant och genomtänkt sätt.
I kursen ingår också individuella studier för att fördjupa egna kunskaper inom de områden som är relevanta för det egna arbetet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en helhetsbedömning av slutrapporten, insatser på seminarier i form av oppositionsarbete, presentationer och aktivt deltagande i diskussioner samt graden av självständighet.

Arbetsformer

Examensarbetet skall i normalfallet bedrivas i arbetsgrupper om två personer och i nära dialog med handledaren. Handledning sker i grupp med flera examensarbeten men även enskilt.
Undervisningen består av handledning och seminarier. Mot slutet av kursen ordnas seminarier med opposition.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyget sätts individuellt.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 60 hp i Industriell ekonomi och- eller Industriell ekonomi och arbetsvetenskap. Av dessa poäng skall minst 7,5 hp ligga på grundnivå 2. Den totala summan högskolepoäng får inte vara mindre än 150 hp

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  • Lekvall, Per och Wahlbin Clas. (2007) Information för marknadsföringsbeslut . 4 uppl. Studentlitteratur AB. (412 s). ISBN 9186460854
  • Litteraturen väljs i samråd med handledare inom vald inriktning.

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UVQ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Minst 60 hp i Industriell ekonomi och- eller Industriell ekonomi och arbetsvetenskap. Av dessa poäng skall minst 7,5 hp ligga på grundnivå 2. Den totala summan högskolepoäng får inte vara mindre än 150 hp

Ansök

Ansök på Antagning.se