Kursplan

Kursplan: Industriell ekonomi III - Verksamhetsstyrning

Kurskod: IE2007
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för koncepten verksamhetsstyrning och ekonomistyrning (1)
 • Förklara centrala begrepp och modeller inom verksamhetsstyrning (2)
 • redogöra för traditionella ekonomistyrningsbegrepp (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beräkna och tolka företagsekonomiska nyckeltal och finansiella mått som används vid styrning (4)
 • Redogöra för problem och konsekvenser vid såväl strategisk ekonomistyrning som operativ styrning (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa olika angreppssätt vid planering inom verksamhetsstyrning och analys (6)
 • Förhålla sig kritisk till såväl vetenskapliga som praktiska aspekter på hur verksamheter styrs (7)

Innehåll

Kursen innehåller den externa redovisningens och ekonomi- och verksamhetsstyrningens påverkan på resursfördelning, kostnadsfördelning, prestationsmätning och kostnadskontroll. Kursen fokuserar på industriella organisationer. Vidare behandlar kursen grundläggande den interna redovisningens möjligheter.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1,2,3,4) Individuell skriftlig salstentamen 4hp
Delmoment 2 (examinerar mål 5,6) Skriftligt utförd gruppuppgift 2hp
Delmoment 3 (examinerar mål 7) Individuell inlämningsuppgift 1,5hp

Arbetsformer

Förläsningar, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Gruppuppgift och inlämningsuppgift U-G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 90 hp inom högskoleingenjörsprogram
 • samt
 • Industriell ekonomi med kalkylering, 7,5 hp, grundnivå 1

Övrigt

Summary in English

Knowledge and understanding
After completing the course the student shall be able to:

 • Explain the concepts of operations management and financial management (1)
 • Explain key concepts and models in business management (2)
 • Describe traditional financial concepts (3)

Skills and Abilities
After completing the course the student shall be able to:

 • Calculate and interpret business economic indicators and financial measurements used by management (4)
 • Describe the problems and consequences of both strategic control and operational control (5)

Values and attitudes
After completing the course the student shall be able to:

 • Apply different approaches to the planning of operations management and analysis (6)
 • Show a critical approach to both scientific and practical aspects of how operations are controlled (7)

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UXA
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 hp inom högskoleingenjörsprogram
samt
Industriell ekonomi med kalkylering, 7,5 hp, grundnivå 1

Ansök

Ansök på Antagning.se