Kursplan

Kursplan: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi

Kurskod: IE2008
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-08-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-27.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • planera och genomföra en vetenskaplig studie (1)
 • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom industriell ekonomi, inbegripet dess vetenskapliga grund och relevant forskning (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och argumentera för en relevant problemställning (3)
 • argumentera för val av teoretiskt angreppssätt och vetenskaplig metod utifrån problemställning (4)
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka information insamlad med vald vetenskaplig metod (5)
 • göra en analys och dra slutsatser utifrån problemställning och valt teoretiskt angreppssätt (6)
 • skriftligt och muntligt redogöra för sitt arbete på ett tydligt och relevant sätt (7)
 • samarbeta med andra och samtidigt visa hög grad av självständighet i att planera, genomföra och redovisa en undersökning (8)
 • kritiskt analysera och diskutera andras studier samt försvara sitt eget arbete (9)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i sitt arbete och i relation till samhälleliga och etiska aspekter (10)

Innehåll

I kursen ska studenterna visa att de självständigt kan identifiera en problemställning inom ämnesområdet samt planera och genomföra en undersökning på ett vetenskapligt sätt.
Vid handledningstillfällen och seminarier ges studenterna möjlighet att diskutera olika sätt att avgränsa och beskriva problem, välja teoretiska utgångspunkter, metoder och olika datainsamlingstekniker.
Under kursen tränas kursdeltagarna att tänka i modeller, att göra medvetna och explicita förenklingar, att samla in och analysera relevant information.
Det slutgiltiga examensarbetet ska utgöras av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Vidare ska arbetet muntligt presenteras och försvaras vid en opposition och en opposition ska dessutom genomföras på ett annat examensarbete.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 9): Skriftlig och muntlig presentation av ämnesval samt opposition
på andras ämnesval, 0 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 9): Muntligt försvar och opposition på utkast till fullständigt examensarbete, 0 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10): Skriftligt examensarbete, 15 hp
Delmoment 4 (examinerar mål 9): Muntlig redovisning och försvar av slutversion av egna examensarbetet samt opposition på annat examensarbete, 0 hp

Arbetsformer

Föreläsning, handledning och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Delmoment 1, 2, 4: U G
Delmoment 3: U VG
Kursbetyg: För godkänt på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga deloment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver VG på Delmoment 3.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kurser om minst 150 hp från Industriell ekonomi - högskoleingenjörsprogram inklusive 2,5 hp kurs i metod eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsade till fem. Uppsats ska lämnas in vid tidpunkt som angetts av examinator. Examination kan endast ske vid angivna examinationstillfällen. För det fall det varit två studenter om samma uppsats ska de kunna redogöra för arbetsfördelningen sinsemellan.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till. Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges av examinator.

Summary in English

In this course, students should demonstrate that they can collaborate with others and also, with a high degree of independence, identify and define a research problem within the Industrial Engineering and Management field. They must also demonstrate the ability to plan, conduct and report a study in a scientific manner. In supervision sessions and seminars, students are given the opportunity to discuss different ways to define and describe their research problem, adequate theoretical foundations, approaches, methods, and data collection techniques. The students should further demonstrate the ability to collect and analyze relevant information, and to critically and reflectively approach their own and other students’ work. The students should report their work in a thesis, which should be orally presented and defended at an opposition seminar, and students should also, as opponents, demonstrate their ability to constructively criticize the work of other students.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VLV
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kurser om minst 150 hp från Industriell ekonomi - högskoleingenjörsprogram inklusive 2,5 hp kurs i metod eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se