Kursplan

Kursplan: Supply Chain Management

Kurskod: IE2009
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-10-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-11-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Supply chain management handlar om styrning och utformning av försörjningskedjan. Grunden för detta är det materialflöde som strömmar från råvaruproducent till slutlig kund och returflöden till återanvändning, återvinning eller till deponi.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara begrepp och redogöra för teorier och modeller som är relaterade till supply chain management.
  • förklara vilken betydelse ett företags försörjningskedja kan ha för företagets lönsamhet.
  • redogöra för hur ett företag kan genomföra aktiviteter och projekt tillsammans med aktörer som ingår i försörjningskedjan.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och analysera ett företags försörjningskedja och ge förslag på hur den kan utformas och styras.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över etiska och miljömässiga aspekter relaterade till supply chain management.

Innehåll

I kursen diskuteras olika aspekter på hur försörjningskedjor kan utformas. Olika sätt att organisera inköpsfunktionen behandlas också. Möjligheten att lägga ut produktion på andra aktörer (outsourcing) eller att själv börja tillverka sådant som köps in (insourcing) diskuteras också. Dessutom behandlas olika sätt varpå försörjningskedjor utgör en resurs för företag och hur de kan ha betydelse för företags lönsamhet. Teorier om samarbete mellan olika aktörer i försörjningskedjan utgör en viktig del i kursen. Genomförande av interorganisatoriska projekt, som produktutvecklingssamarbete, utgör en sådan typ av samarbeten som diskuteras.

Examinationsformer

Tentamen, 4 hp.
Aktivt deltagande i seminarier med inlämningsuppgifter och obligatorisk närvaro vid näringslivskontakter som arrangeras inom kursen, 3,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier med inlämningsuppgifter.
Gästföreläsning och/eller studiebesök.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

För seminarier, inlämningsuppgifter och näringslivskontakter ges betyget U-G.

Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Industriell ekonomi och kalkylering 7,5 hp grundnivå 1, Industriell organisation 7,5 hp grundnivå 1 och Produktionslogistik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ersätter IE 2006 SCM - Hantering av nätverk och relationer i leverantörskedjan

Summary in English

The course deals with supply chain managament. It discusses the various ways in which companies can manage their supply chain and utilize it as a resource. Different apects of organizing purchasing are discussed. Management and coordination of inter-organizational projects are also dealt with.

Litteratur

Referenslitteratur