Kursplan

Kursplan: Etik inom prestationsinriktad idrottsträning

Kurskod: IH1036
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2011-04-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-08-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.
Nedlagd: 2017-01-20

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • visa insikter i centrala moralfilosofiska begrepp, principer och normativa etiska teorier
  • identifiera, redogöra för och diskutera etiska frågor och problem inom prestationsinriktad idrott och idrottsträning
  • visa begynnande förtrogenhet med etisk problematisering och analys med avseende på frågeställningar, begreppsbildningar och teorier inom etiska frågor gällande genus, sociokulturella och estetiska perspektiv på prestationsinriktad träning.

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande etiska begrepp, principer och teorier, och dessa tillämpas på etiska dilemman och problem inom det idrottsliga området. Förutom den etiska problematiseringen, behandlas även andra normer och värderingar som berör idrott och träning, såsom till exempel feminitet, maskulinitet, jämställdhet, jämlikhet och skönhet.

Examinationsformer

Examination sker i form av muntlig kontinuerlig bedömning i samband med seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig kurs-pm (mindre uppsats). Betyg rapporteras som ett moment.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ingår i Idrottstränarprogrammet med inriktning prestation 180 hp.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur