Kursplan

Kursplan: Styrketräningens övningar, medel och metoder - Grundläggande styrketräning

Kurskod: IH1041
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2011-09-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-09-23.
Reviderad:
Reviderad 2013-08-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • praktiskt leda och instruera styrketräningsövningar med fria vikter, med maskiner och med olika andra alternativa träningsmedel
  • göra ett urval av övningar, medel och metoder vid styrketräning utifrån ett idrottsvetenskapligt perspektiv
  • redogöra för organisatoriska och administrativa frågor kopplade till effektiv och säker användning av en styrketräningslokal
  • tillämpa hjärt-lungräddning (HLR).

Innehåll

I kursen behandlas övningsteknik och övningsmetodik samt organisatoriska och administrativa åtgärder för att på ett effektivt och säkert sätt genomföra styrketräning för olika grupper av idrottande individer. Vidare behandlas i kursen de olika frågeställningar inom anatomi, fysiologi, biomekanik, pedagogik och psykologi som en styrketräningsinstruktör ställs inför vid valet av övningar, medel och metoder inom styrketräning anpassade till olika grupper av idrottande individers förutsättningar och idrottsliga målsättningar. Dessutom genomförs i kursen praktiskt handhavande i hjärt-lungräddning (HLR).

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och praktiska redovisningar. En skriftlig redovisning i form av ett detaljprogram för styrketräning förkommer. Betyg rapporteras i fyra moment.

Arbetsformer

Praktiska övningar, seminarier och föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur