Kursplan

Kursplan: Träningslära II

Kurskod: IH1046
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2011-11-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-01-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-23.
Nedlagd: 2017-03-27

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • analysera den specifika idrottsgrenen utifrån de krav som ställs på de fysiska förmågorna styrka, snabbhet och uthållighet
  • inhämta och kategorisera data från träningsprocessen
  • identifiera de olika stegen i planeringsprocessen syftande till prestationsutveckling
  • producera en adekvat träningsplanering för olika målgrupper av idrottande individer
  • presentera och motivera en träningsplanering för en specifik målgrupp.

Innehåll

I kursen behandlas skapandet av träningsplaneringar utifrån kravanalyser av den specifika idrottsgrenen. Träningsprocessens olika steg belyses och särskild vikt läggs vid analysen av genomförande av träning genom inhämtning och tolkning av data från träningsprocessen. Data från träningsprocessen inhämtas och tolkas med hjälp av fysiologiska och psykologiska mätmetoder. I kursen behandlas också verktyg för att presentera träningplaneringen för en specifik målgrupp samt motivera de val som gjorts i planeringsprocessen.

Examinationsformer

Muntliga och praktiska redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Seminarier, föreläsningar och praktiska övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

  • Kravanalys 3 hp. U-VG
  • Analys av träningsprocessen 3 hp. U-VG
  • Träningsplaneringen 1,5 hp. U-VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att minst två av tre moment bedöms som VG samt att ett tredje moment bedöms som minst G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Träningslära I, 7,5 hp. eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur