Kursplan

Kursplan: Hälsa och beteendeprocesser

Kurskod: IH1049
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2012-01-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-01-12.
Reviderad:
Reviderad 2012-11-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-11-20.
Nedlagd: 2016-05-13

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa färdigheter i praktiskt hälsoinriktat förändringsarbete för olika befolkningsgrupper
  • utvärdera fysisk status och hälsostatus genom fysiologiska, psykologiska och pedagogiska mätmetoder
  • planera och tillämpa interventionsprogram i fysisk aktivitet med betydelse för hälsa
  • visa färdigheter i samtalsstrategier vid livsstilsförändringar.

Innehåll

I kursen belyses praktiskt hälsoinriktat förändringsarbete, vidare behandlas och utvärderas olika mätmetoder för att bestämma hälsostatus. Kursen behandlar även interventionsprogram kopplat till fysisk aktivitet samt samtalsstrategier för livsstilsförändringar.

Examinationsformer

En muntlig redovisning, två skriftliga redovisningar och en gestaltande redovisning.

Arbetsformer

Arbetsformer är seminarier, föreläsningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som:

  1. Samtalsstrategier, 2 hp, U - G.
  2. Praktiskt hälsoinriktat förändringsarbete, 1,5 hp, U - G.
  3. Utvärdering av mätmetoder, 2 hp, U - VG.
  4. Intervention, 2 hp, U - VG.

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kurser krävs väl godkänd i moment 3 och 4 samt godkänd i moment 1 och 2.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Mentala processer och beteende 7,5 högskolepoäng, varav minst 3 högskolepoäng godkända vid kursstart, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur