Kursplan

Kursplan: Idrottsvetenskaplig uppsats

Kurskod: IH1051
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2012-01-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2015-05-29.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-05-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt formulera en forskningsfråga,
  • visa kunskaper om och kunna redogöra för teoribildningar inom kunskapsområdet idrotts- och hälsovetenskap,
  • planera, genomföra och rapportera en avgränsad studie av vetenskaplig karaktär,
  • muntligt försvara sin studie och opponera på annan students studie.

Innehåll

I kursen genomförs ett självständigt fördjupningsarbete inom forskningsområdet idrotts- och hälsovetenskap. Arbetets inriktning planeras i samråd med kursansvarig och handledare.

Examinationsformer

Examination sker i form av muntlig redovisning samt genom ett självständigt arbete som redovisas i form av en uppsats, försvarandet av densamma och i form av konstruktiv kritik på en annan uppsats.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, handledning samt individuellt självständigt arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Uppsats, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metod I, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFT
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metod I, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se