Kursplan

Kursplan: Träningslära III

Kurskod: IH1073
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2013-04-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-18.
Reviderad:
Reviderad 2013-08-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • utvärdera de centrala delarna av träningsprocessen som syftar till prestationsutveckling på kort och lång sikt
  • anpassa träningsprocessen utifrån en dynamiskt systemteoretisk synvinkel på den mänskliga organismen
  • organisera träningsprocessen utifrån de resurser olika målgrupper av idrottande individer har till förfogande
  • relatera individens prestationstillstånd till prestationsutveckling

Innehåll

Kursen behandlar träningsprocessens organisation och anpassning till den idrottande individens förutsättningar. Vidare behandlas fysiologiska och psykologiska förutsättningar för prestationsutveckling i olika skeden av träningsprocessen. Genom hela kursen kopplas ett dynamiskt systemteoretiskt perspektiv till metoder för träningsstyrning och individuell anpassning av träningsprocessen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom två obligatoriska seminarier samt en examinationsportfölj.

Arbetsformer

Arbetsformer är seminarier, föreläsningar och praktiska övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som:

  • Träningsprocessens organisation, 1,5 hp. U - VG.
  • Individualisering av träningsprocessen, 3 hp. U - VG.
  • Prestationstillstånd och prestationsutveckling, 3 hp. U - VG.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att minst två av tre moment bedöms som VG samt att ett tredje moment bedöms som minst G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Träningslära II, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ersätter IH2013.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFU
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Träningslära II, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se