Kursplan

Kursplan: Tävlingslära

Kurskod: IH1083
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-03.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • inhämta, kategorisera och analysera data från tävlingsprocesser
  • förbereda strategiska handlingsplaner för tävlandet med hänsyn till tävlingsregler, styrkor och svagheter hos den individuella idrottaren/laget i relation till styrkor, svagheter och möjliga förhållningssätt hos motståndare
  • skapa simulerade tävlingssituationer för en vald idrott
  • producera en adekvat tävlingsförberedande träningsplan.

Innehåll

I kursen behandlas teoretiska och praktiska metoder för att planera, genomföra och utvärdera tävlingsprocesser. Data från tävlingstillfället samlas in genom observationer av olika idrotter samt analys av vetenskapliga studier inom området tävlingsanalys. Studenterna får även förbereda strategiska handlingsplaner inför ett tävlingstillfälle med tillhörande simulerade tävlingssituationer. I kursen behandlas även frågan hur tränaren fattar strategiska och taktiska beslut i relation till styrkor/svagheter hos den individuella idrottaren/laget i relation till styrkor/svagheter och möjliga förhållningssätt hos motståndarna. Dessutom behandlas grundläggande principer för planering av en formtoppnings mesocykel, observationen av tävlingstillfället samt analys och utvärdering av tävlingsprocesser för olika målgrupper av idrottande individer.

Examinationsformer

Examination sker genom två muntlig och en praktisk redovisning samt två skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Praktiska övningar, seminarier, föreläsningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som:

  • Tävling - planering, genomförande, utvärdering, 7,5 hp. U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Träningslära I, 7,5 hp och Motoriskt lärande och motorisk kontroll II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen motsvarar IH1048.

Summary in English

On completion of the course students should be able to:

  • collect, categorize and analyze data from the competition process
  • produce an adequate competition preparation training plan for different target groups of athletes
  • to prepare strategic plans for athletes according to contest rules, the strengths and weaknesses of their own athletes/team in relation to the strengths, weaknesses and possible approach of opponents
  • create simulated competition situations for different sports events.

Litteratur

Referenslitteratur