Kursplan

Kursplan: Entreprenörskap inom idrott och hälsa

Kurskod: IH1090
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-03.
Reviderad:
Reviderad 2014-12-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-12-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna :

  • diskutera innebörden av entreprenörskap inom idrott och hälsa
  • visa förståelse för hur forskningsunderlag kan implementeras i en affärsidé
  • formulera en affärsplan inom området idrott och hälsa där forskning och vetenskaplig kompetens implementeras
  • visa förmåga att kommunicera en affärsidé till olika målgrupper och genomföra detta arbete inom givna tidsramar.

Innehåll

I kursen behandlas, diskuteras och analyseras entreprenörskap inom idrott och hälsa. I kursen behandlas också hur en affärsplan arbetas fram och hur en affärsplan och affärside kan kommuniceras. Hur forskning inom idrotts- och hälsoområdet kan relateras till affärsidéer och affärsplaner diskuteras.

Examinationsformer

Ett reflektionsprotokoll, en skriftlig hemtentamen, en skriftlig inlämning av affärsplan samt en muntlig presentation av affärsidé.

Arbetsformer

Föreläsningar, praktiska övningar och seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering

  • Moment 1: Innebörden av entreprenörskap inom idrott och hälsa, 1 hp U-G
  • Moment 2: Affärsidé, 1,5 hp U-G
  • Moment 3: Affärsplan, 3 hp U-VG
  • Moment 4: Kommunikation, 2 hp U-VG

För att erhålla betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs VG i moment 3 och 4 och G i moment 1 och 2.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning 180 hp och Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation 180 hp. Kursen kan också läsas fristående. Kursen motsvarar IH1069.

Summary in English

The course discuss and analyze entrepreneurship in sports and health. The course also addresses how a business plan is drafted and how a business plan and business concept can be communicated. How research in the field of sports and health can be related to business concepts and business plans are discussed.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VGC
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se