Kursplan

Kursplan: Fysisk aktivitet och hälsa III

Kurskod: IH1093
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa god förmåga att planera, genomföra samt utvärdera träning för en specifik målgrupp där två av följande aktivitetsområden ingår: gruppträning till musik, koncentrationsträning och spänningsreglering, friluftsaktiviteter samt styrke- och konditionsträning i olika miljöer
  • visa tydligt ledarskap såväl i planering som genomförande av träning för avsedd målgrupp
  • beakta genus-, jämställdhets- och etnicitetsaspekter vid planering samt genomförande av träning för avsedd målgrupp
  • visa god förmåga att analysera samt kritiskt granska och värdera träning för olika målgrupper ur ett hälsodidaktiskt perspektiv.

Innehåll

I kursen sker en fördjupning inom två av de områden som behandlats i Fysisk aktivitet och hälsa I och II, vilka är: gruppträning till musik, koncentrationsträning och spänningsreglering, friluftsaktiviteter samt styrke- och konditionsträning i olika miljöer. Studenterna planerar, genomför med tydligt ledarskap och utvärderar träning för en specifik målgrupp inom självvalt område. Beaktandet av genus-, jämställdhet- och etnicitetsperspektiv betonas i planeringen samt genomförande av träning. Vidare betonas färdigheten att ur ett hälsodidaktiskt perspektiv kunna kritiskt granska och värdera andras genomförda träning avseende såväl innehåll som ledarskap.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig rapport och muntlig presentation samt gestaltande redovisning.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier, föreläsningar och praktiska övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Planera och leda, 4 hp, U - VG.
  • Analysera samt kritiskt granska träning ur ett hälsodidaktiskt perspektiv, 3,5 hp, U-VG.

För att erhålla betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs VG i båda momenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet Idrotts- och hälsovetenskap varav följande kurser ska ingå; Fysisk aktivitet och hälsa I, 7,5 hp, Fysisk aktivitet och hälsa II, 7,5 hp varav minst 5 hp godkända vid registrering, Anatomi och fysiologi inriktning idrott 15 hp, Träningslära I, 7,5 hp, Hälsa och livsstil i relation till klass-, kön- och etnicitet, 7,5 hp. Motsvarande kunskaper ger också behörighet till kursen.

Övrigt

Kursen motsvarar IH1074.

Summary in English

The course immerses students in two of the content areas discussed in Physical Activity and Health I and II which are: group exercise to music - concentration training and tenseness regulation - outdoor activities - strength and aerobic training in different environments. Students plan, implement with clear leadership and evaluates training for a specific target group within the chosen area. The consideration of gender, equality and ethnic perspectives are to be emphasized in the planning and implementation of training. The students show the ability to, from a health educational perspective to critically examine and evaluate completed training, conducted by other students, - regarding both content and leadership.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFV
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna, Strömsund
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet Idrotts- och hälsovetenskap varav följande kurser ska ingå; Fysisk aktivitet och hälsa I, 7,5 hp, Fysisk aktivitet och hälsa II, 7,5 hp varav minst 5 hp godkända vid registrering, Anatomi och fysiologi inriktning idrott 15 hp, Träningslära I, 7,5 hp, Hälsa och livsstil i relation till klass-, kön- och etnicitet, 7,5 hp. Motsvarande kunskaper ger också behörighet till kursen.