Kursplan

Kursplan: Idrottsvetenskaplig metodik I

Kurskod: IH1103
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-05-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-07-01.
Nedlagd: 2017-01-16

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande vetenskapliga begrepp inom idrotts- och hälsovetenskap
 • redogöra för skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa data
 • utnyttja databaser för sökning av vetenskapliga artiklar och uppsatser
 • kritiskt granska forskningsrapporter inom idrotts- och hälsovetenskap
 • tillämpa regler för vetenskapligt skrivande
 • ge exempel på och diskutera etiska frågor i samband med forskning.

Innehåll

I kursen behandlas vetenskapliga begrepp samt forskningsprocessens olika steg. Vidare belyses datainsamlingsmetoder, där speciell vikt läggs vid litteratursökning. Etiska frågor i samband med forskning diskuteras och regler för vetenskapligt skrivande tillämpas.

Examinationsformer

Examination sker genom en muntlig redovisning i grupp, en skriftlig rapport i grupp samt en individuell hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Muntlig redovisning och skriftlig rapport, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ingår i Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning och Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation. Kursen motsvarar IH1070.

Summary in English

Upon completion of the course, students shall be able to:

 • Demonstrate basic knowledge and understanding about central areas of the subject sports and health science
 • Give an account of basic scientific concepts in sports and health science
 • Give an account of the scientific process and the differences between qualitative and quantitative data
 • Use databases to search for scientific articles and essays
 • Critically review research reports in sports and health science
 • Apply rules for scientific writing
 • Give examples of and discuss ethical questions in relation to research.

Litteratur

Referenslitteratur