Kursplan

Kursplan: Idrottsvetenskaplig metodik II

Kurskod: IH1104
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-05-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva olika vetenskapsteoretiska perspektiv inom forskning
 • redogöra för olika typer av studiedesign
 • kritiskt granska och sammanställa vetenskaplig litteratur
 • redogöra för olika metoder att insamla och analysera såväl kvalitativa data som kvantitativa data
 • visa förståelse för relationen mellan forskningsfråga, val av metod, redovisning av resultat samt tillhörande slutsatser i en studie
 • beakta etiska frågor i förhållande till olika undersökningar.

Innehåll

I kursen, som är en fördjupning av Idrottsvetenskaplig metodik I, kommer studenten att gå djupare in i den vetenskapliga processen. Tonvikten ligger vid förståelsen av relation mellan forskningsfråga, val av metod och presentation av resultat och ett ökat kritiskt förhållningssätt till forskning. Studenten kommer även att arbeta med hur kvantitativ och kvalitativ data analyseras och tolkas.

Examinationsformer

Examination sker genom en muntlig redovisning och en skriftlig rapport.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och workshops.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Muntlig och skriftlig rapport, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metod I, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen motsvarar IH1071.

Summary in English

Upon completion of the course, students shall be able to:

 • Describe different theory of science perspectives in research
 • Show an understanding of different types of study design
 • Show an understanding of how scientific literature can be critically reviewed and compiled
 • Give an account of different methods of collecting and analyzing both qualitative and quantitative data
 • Show an understanding of the relationship between research question, choice of method, presentation of results and conclusions in a study
 • Respect ethical principles connected to research in relation to different studies.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFW
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metod I, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se