Kursplan

Kursplan: Hälsa och beteendeprocesser

Kurskod: IH1105
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-08-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • diskutera praktiskt hälsoinriktat förändringsarbete med utgångspunkt i den transteoretiska modellen
 • utvärdera hälsostatus genom fysiologiska och psykologiska mätmetoder
 • planera och tillämpa interventionsprogram i fysisk aktivitet med betydelse för hälsa
 • visa färdigheter i samtalsstrategier vid livsstilsförändringar.

Innehåll

I kursen belyses praktiskt hälsoinriktat förändringsarbete, vidare behandlas olika mätmetoder för att bestämma hälsostatus. Kursen behandlar även interventionsprogram kopplat till fysisk aktivitet samt samtalsstrategier för livsstilsförändringar.

Examinationsformer

Två muntliga redovisningar och två skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Arbetsformer är seminarier, föreläsningar och praktiska övningar

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som:

 1. Samtalsstrategier, 2 hp, U - G.
 2. Praktiskt hälsoinriktat förändringsarbete, 1,5 hp, U - G.
 3. Utvärdering av mätmetoder, 1,5 hp, U - G.
 4. Intervention, 2,5 hp, U - VG.

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänt i moment 4 samt godkänt i moment 1, 2 och 3.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Mentala processer och beteende, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar IH1085.

Summary in English

At the completion of the course the student is expected to be able to:

 • discuss practical health-oriented development based on the trans-theoretical model
 • evaluate health status through physiological and psychological measurement methods
 • plan and execute physical activity-based interventions with significance for health
 • demonstrate skills in interviewing strategies to motivate lifestyle changes.

Litteratur

Referenslitteratur