Kursplan

Kursplan: Idrottsmedicin

Kurskod: IH1107
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-09-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • förebygga, omhänderta och rehabilitera olika idrottsrelaterade skador
 • visa insikt om förutsättningarna för fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd
 • identifiera risker för och förebygga uppkomst av skada och sjukdom hos idrottande individer
 • reflektera över ergogena hjälpmedel i samband med fysisk aktivitet med grund i gällande regelverk.

Innehåll

I kursen behandlas området idrottsmedicin ur ett medicinskt, pedagogiskt och psykologiskt perspektiv. Med utgångspunkt i tränarens roll behandlar kursen både teoretisk och praktisk kompetens att förebygga, omhänderta och rehabilitera idrottsskador av olika art. Idrottsträning i förhållande till olika sjukdomstillstånd behandlas. Ergogena hjälpmedel diskuteras med utgångspunkt ur ett tränarperspektiv.

Examinationsformer

Praktiska redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Seminarier, föreläsningar samt praktiska övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering sker i fyra moment:

 • Teori: Skada och sjukdom, 2,5 hp. U - VG
 • Antidoping och antidopingtester, 2 hp. U - VG
 • Praktik: Akut omhändertagande av skada, 1,5 hp. U - G
 • Praktik: Skadeförebyggande åtgärder, 1,5 hp. U - G

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd i de båda moment som betygssätts enligt skalan U - VG samt godkänd i övriga moment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Anatomi och fysiologi inriktning idrott 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar IH1080.

Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • prevent and treat different sports related injuries, as well as rehabilitate injured athletes
 • show an insight into opportunities for physical activity in the case of different medical conditions
 • identify risks for, and prevent injuries and diseases in, sporting individuals
 • reflect over ergogenic aids in relation to physical activity, based on current rules and regulations.

The course examines the field of sports medicine from a medical, pedagogical and sychological perspective. With the role of coach as a basis, the course looks at theoretical and practical competence in the prevention, treatment and rehabilitation of different sports injuries. The practice of sport in relation to different medical conditions is discussed. Ergogenic aids are discussed based on the perspective of the coach.

Litteratur

Referenslitteratur