Kursplan

Kursplan: Fysisk aktivitet och hälsa II

Kurskod: IH1110
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-09-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-24.
Nedlagd: 2017-03-30

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • utifrån teorier om lärande planera ett längre träningsupplägg mot en specifik målgrupp där innehållet består av de i kursen ingående rörelseaktiviteterna
 • visa god förmåga att instruera och leda genom att anpassa instruktioner och feedback avseende syfte och målgrupp
 • visa grundläggande färdigheter i de rörelseaktiviteter som genomförs i kursen
 • analysera träningsupplägg för olika målgrupper ur ett hälsoperspektiv
 • argumentera på vetenskaplig grund för hälsopromotiva aspekter avseende de i kursen ingående rörelseaktiviteterna.

Innehåll

I kursen behandlas friluftsaktiviteter samt styrke- och konditionsträning i olika miljöer. Miljöerna kan vara såväl inomhus (simhall, styrketräningshall) som utomhus (skog, skridskoisar och skidspår). Fokus ligger på att planera ett längre träningsupplägg samt leda och instruera en specifik målgrupp inom dessa aktiviteter. Vidare betonas färdigheten att kunna argumentera på vetenskaplig grund för hälsopromotiva aspekter inom friluftsaktiviteter samt styrke- och konditionsträning i olika miljöer.

Examinationsformer

Muntliga och skriftliga examinationer samt gestaltande redovisningar.

Arbetsformer

Seminarier, föreläsningar och praktiska övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som

 • Planera, leda och argumentera för friluftsaktiviteter, 3,0 hp, U - VG.
 • Planera, leda och argumentera för styrke och konditionstränande aktiviteter, 4,5 hp, U-VG.

För att nå upp till betyget väl godkänd på hela kursen krävs VG i kursens båda moment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Fysisk aktivitet och hälsa I, 7,5 hp varav minst 5 hp godkända vid registrering, Anatomi och fysiologi inriktning idrott 15 hp, Träningslära I, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen motsvarar IH1089.

Summary in English

After completing the course, students should be able to:

 • based on theories of learning ,plan for a specific target group a longer training program based on the movement activities included in the course,
 • demonstrate a good ability in leadership by customizing instructions and feedback to the target group and purpose of the training programs,
 • demonstrate basic skills in the movement activities carried out in the course,
 • analyze the training program for different target groups from a health education perspective,
 • argue on scientific bases for health promotional aspects regarding the movement activities included in the course.

Litteratur

Referenslitteratur